Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb

Tento text je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, financovaného z Evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Úřad vlády, Odbor protidrogové politiky. Cílem textu je přiblížit některé klíčové postupy v oblasti tvorby sítě adiktologických služeb a představit variantu jejího základního nástroje, tj. analýzy potřeb, který bude možné do budoucna využívat pro účely plánování adiktologických služeb.

Ke stažení zde:

Metodika sociální práce a síťování v adiktologických službách

Tato publikace vznikla jako veřejný výstup projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Jde o první samostatný projekt v ČR financovaný z Evropského sociálního fondu v oblasti protidrogové politiky a řešení problémů spojených se závislostním chováním. Projekt usiluje o systematizaci a
koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástrojů naplňující cíle protidrogové politiky ČR a její vizi snížení negativních dopadů užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost.

Ke stažení zde.

Komparativní analýza nástrojů financování

Dokument přináší přehled současného systému financování adiktologických služeb a popisuje jednotlivé nástroje, které se pro financování využívají, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Získané základní informace doplňuje analytické zpracování výsledků dotazníkového šetření, výstupů z práce fokusních skupin a pracovních skupin workshopu. Do hodnocení byli zapojeni jak zástupci institucí, které finanční zdroje poskytují, tak i samotní poskytovatelé služeb. Komparativní analýza nástrojů financování poslouží jako podklad pro tvorbu nového či úpravu stávajícího systému financování adiktologických služeb, protože jak průzkum potvrzuje, stávající stav nevyhovuje ani poskytovatelům, ani příjemcům finančních prostředků.

Ke stažení zde:

Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR

V České republice v současné době existují čtyři systémy hodnocení kvality služeb, které se řídí podle různých kritérií. Poskytovatelé adiktologických služeb jsou tak mnohdy vázáni dvěma a více rozdílnými způsoby hodnocení kvality poskytované péče, jež jsou do značné míry nekompatibilní.

Externí dodavatel firma BDO zpracoval „Komparativní analýzu zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR“, v níž porovnává zahraniční modely zajišťování kvality adiktologických služeb v pěti vybraných evropských zemích.

Na základě souhrnného přehledu modelů z těchto pěti států přináší analýza v závěru výběr prvků, které by se podle názoru zpracovatele daly použít v prostředí ČR pro zlepšení zde používaných systémů a procesů zajištění kvality adiktologických služeb.

Ke stažení zde

Analýza systémového rámce protidrogové politiky

Autoři Petr Pleva a Hana Fidesová se v této analýze soustředili především na legislativní aspekty, strategický rámec a koordinaci protidrogové politiky. Do analýzy zahrnuli rovněž porovnání zahraničních zkušeností z celé řady evropských zemí. Analýza chce zároveň poukázat na případné problémy, které současná legislativní praxe může způsobovat. Tento rozbor se tak může stát základem k hledání forem možností optimalizace nebo nových návrhů legislativy, která sledovanou oblast upravuje.

Ke stažení zde

Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních strategických dokumentů

Vstupní analýza legislativního rámce, zpracovaná externím dodavatelem, zkoumá podobu dokumentů ovlivňujících protidrogovou politiku, kvalitu, dostupnost a financování služeb v členských státech Evropské unie a v České republice. Obsáhlý přehled současné situace slouží jako podkladový materiál pro Analýzu systémového rámce protidrogové politiky, kterou zpracovává interní tým projektu.

Ke stažení zde

Analýza systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb v ČR

Studie se zabývá systémy zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice, tj. nástroji tvorby sítě adiktologických služeb a institucionálními rámci, v nichž jsou tyto nástroje využívány, tj. rámec protidrogové politiky, sociálních služeb a zdravotních služeb. V ČR v současnosti neexistuje jednotný nástroj tvorby sítě adiktologických služeb, ani není jasné, kdo by měl síť spravovat. Současné nástroje jsou částečně sjednocené z normativního hlediska (některé definice služeb, normativních potřeb a cílových skupin, či některé standardy kvality), na institucionální úrovni ale zůstávají převážně oddělené, bez vzájemné koordinace.

Ke stažení zde

Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách

Analýza mapuje současné informační systémy používané k vykazování adiktologických služeb. Vychází přitom z dat dotazníkového šetření a terénního výzkumu. Cílem výzkumu bylo shromáždit podklady o vykazovaných adiktologických výkonech, které by pokryly celé kompletní spektrum potřeb poskytovatelů adiktologických služeb. Analýza se zabývá typy vykazovaných výkonů a jejich vazbou na jednotlivé resorty – převážně jde o výkony sociální a zdravotní.

Součástí studie je také návrh podkladů potřebných pro komplexní revizi výkonů v adiktologických službách a následnou tvorbu metodických materiálů, které poslouží při vytváření jednotného a závazného převodníku výkonů mezi jednotlivými resorty.

Ke stažení zde

Provazba cílů a výstupů projektu RAS s monitorovacími indikátory

Ke stažení zde

Cílená diseminace výstupů projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politik

Ke stažení zde

Monitorovací indikátory a výstupy projektu RAS

Ke stažení zde

Přehled veřejných zakázek projektu RAS

Ke stažení zde