Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR

V České republice v současné době existují čtyři systémy hodnocení kvality služeb, které se řídí podle různých kritérií. Poskytovatelé adiktologických služeb jsou tak mnohdy vázáni dvěma a více rozdílnými způsoby hodnocení kvality poskytované péče, jež jsou do značné míry nekompatibilní.

Externí dodavatel firma BDO zpracoval „Komparativní analýzu zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR“, v níž porovnává zahraniční modely zajišťování kvality adiktologických služeb v pěti vybraných evropských zemích.

Na základě souhrnného přehledu modelů z těchto pěti států přináší analýza v závěru výběr prvků, které by se podle názoru zpracovatele daly použít v prostředí ČR pro zlepšení zde používaných systémů a procesů zajištění kvality adiktologických služeb.

Ke stažení zde

Analýza systémového rámce protidrogové politiky

Autoři Petr Pleva a Hana Fidesová se v této analýze soustředili především na legislativní aspekty, strategický rámec a koordinaci protidrogové politiky. Do analýzy zahrnuli rovněž porovnání zahraničních zkušeností z celé řady evropských zemí. Analýza chce zároveň poukázat na případné problémy, které současná legislativní praxe může způsobovat. Tento rozbor se tak může stát základem k hledání forem možností optimalizace nebo nových návrhů legislativy, která sledovanou oblast upravuje.

Ke stažení zde

Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních strategických dokumentů

Vstupní analýza legislativního rámce, zpracovaná externím dodavatelem, zkoumá podobu dokumentů ovlivňujících protidrogovou politiku, kvalitu, dostupnost a financování služeb v členských státech Evropské unie a v České republice. Obsáhlý přehled současné situace slouží jako podkladový materiál pro Analýzu systémového rámce protidrogové politiky, kterou zpracovává interní tým projektu.

Ke stažení zde

Analýza systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb v ČR

Studie se zabývá systémy zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice, tj. nástroji tvorby sítě adiktologických služeb a institucionálními rámci, v nichž jsou tyto nástroje využívány, tj. rámec protidrogové politiky, sociálních služeb a zdravotních služeb. V ČR v současnosti neexistuje jednotný nástroj tvorby sítě adiktologických služeb, ani není jasné, kdo by měl síť spravovat. Současné nástroje jsou částečně sjednocené z normativního hlediska (některé definice služeb, normativních potřeb a cílových skupin, či některé standardy kvality), na institucionální úrovni ale zůstávají převážně oddělené, bez vzájemné koordinace.

Ke stažení zde

Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách

Analýza mapuje současné informační systémy používané k vykazování adiktologických služeb. Vychází přitom z dat dotazníkového šetření a terénního výzkumu. Cílem výzkumu bylo shromáždit podklady o vykazovaných adiktologických výkonech, které by pokryly celé kompletní spektrum potřeb poskytovatelů adiktologických služeb. Analýza se zabývá typy vykazovaných výkonů a jejich vazbou na jednotlivé resorty – převážně jde o výkony sociální a zdravotní.

Součástí studie je také návrh podkladů potřebných pro komplexní revizi výkonů v adiktologických službách a následnou tvorbu metodických materiálů, které poslouží při vytváření jednotného a závazného převodníku výkonů mezi jednotlivými resorty.

Ke stažení zde