Zahraniční studijní cesta do Nizozemska

Cílem cesty do Nizozemí, která se uskutečnila v červnu 2018, bylo získat informace a zkušenosti v oblasti systému hodnocení kvality adiktologických služeb v rámci protidrogové politiky. Jedna z cílových aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky (RAS) se zaměřuje na výběr nového, popř. úpravu stávajícího nástroje zajištění a podpory kvality. Při volbě destinace se vycházelo z podkladů vznikajících při přípravě dokumentu „Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality…

Zahraniční studijní cesta do Švédska

V dubnu 2018 se uskutečnila cesta za dobrou praxí adiktologických služeb do Švédska. Jejím cílem bylo navštívit klíčové švédské instituce a hledat u nich odpovědi na následující okruhy otázek: Odděluje se přístup k různým skupinám závislých (nelegální drogy, alkohol, tabák, nelátkové závislosti), nebo se tato problematika řeší integrovaně(např. v rámci jednoho zdravotního nebo sociálního zařízení)? Jak se v praxi švédských adiktologických služeb projevuje jejich zdravotně-sociální charakter? Jak zde zajišťují dostupnost…

Zahraniční studijní cesta do Velké Británie

Bližší seznámení se systémem plánování a řízení sítě drogových služeb ve Velké Británii, resp. v Anglii[1], umožnilo pracovníkům projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ identifikovat silné stránky tohoto systému a možné zdroje inspirace pro dílčí úpravy českého systému. Zároveň se stalo podnětem k jisté opatrnosti, pokud jde o některé principiální zásahy do podoby řízení a financování služeb, které byly v nedávné době v Anglii implementovány a…