Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ usiluje o systematizaci a koncepční rozvoj služeb, programů a dalších nástroj naplňování protidrogové politiky České republiky. Cílem projektu je snížit dopady užívání návykových látek a hazardního hraní na společnost. V rámci projektu bude zpracován nový strukturní rámec adiktologických služeb a připraven nový integrovaný systém kvalitních a dostupných služeb, které budou jasně kompetenčně zakotveny v soustavě veřejných služeb a bude zabezpečeno jejich stabilní financování.

Řešitelem projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ je Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. Projekt je podporován z finančních prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.  Zahájen byl zahájen 1. září 2016 a potrvá do 31. srpna 2021.

Dílčí cíle

Zpracovat dvě analýzy mapující dopady nastavení legislativy, politik a institucionálního prostředí protidrogové politiky na praxi adiktologických služeb.

Vytvořit nástroje monitoringu, evidence, kontroly kvality, efektivity využívání finančních zdrojů, standardizace a stabilizace adiktologických služeb.

Rozvíjet systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších pracovníků veřejné správy a zkvalitnit výkon jejich agendy v oblasti závislostí.

Zvyšovat kvalitu adiktologických služeb zaváděním nových metod sociální práce a rozvíjením systému vzdělávání pracovníků adiktologických služeb.

Jasně vymezit pravomoci jednotlivých aktérů a role v adiktologických službách. Posílit koordinační mechanismy a do jednoho typu služeb integrovat všechny druhy závislostí. Vytvořit podmínky pro efektivní poskytování služeb, které se zaměří na všechny druhy závislostí.

Informace o projektu (ke stažení)