Ve středu 18. 8. 2021 se konala prostřednictvím aplikace Webex Závěrečná videokonference projektu  „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS), který byl realizován od září 2016 do konce srpna 2021.  

Odkaz na záznam konference na YouTube: https://youtu.be/L4E97bsANms

Konferenci zahájila ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR, Mgr. Jarmila Vedralová. Projekt a jeho průběh představila garantka projektu RAS, Mgr. Daniela Havlíčková.

Role moderátora se ujal Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

V první části konference „Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb“ vystoupili zástupci jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu: Mgr. Kryštof Hanzlík s prezentací „Návrh nástroje tvorby sítě adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci“, Mgr. Elizabeth Nováková s tématem „Návrh systémového ukotvení nástroje ověření kvality a prezentace na téma „Od továren ke stříkačkám aneb podivuhodná cesta kvality“. Dále vystoupili PhDr. Petr Hrouzek Ph.D. a Bc. Vojtěch Jágl s tématem „Chceš dělat “dobro”? Tak ho dělej dobře! (Revize Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb)“.

Dalšími přednášejícími byli Mgr. Alexandra Roubalová a Bc. Jan Šalomoun  s prezentací „Nový systém výkaznictví a softwarová aplikace AdiData“.

Druhým tématickým blokem byla oblast vzdělávání zaměřená na „Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy“, v rámci kterého proběhly tři prezentace. Informace o přípravě a i mplementaci Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“ předala účastníkům Mgr. Zuzana Šimrádová.  Druhou přednášející byla Mgr. Veronika Havlíčková s tématem „Vzdělávání a rozvoj kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů“. Mgr. Michaela Klementová představila téma „ Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy“.

Mgr. Renáta Habiňáková a Ing. Bc. Marta Sobková se věnovaly ve svých prezentacích významnému tématu „Financování adiktologických služeb“. Cílem této klíčové podaktivity je na základě komparativní analýzy vybrat vhodný nástroj financování adiktologických služeb v ČR.  Byla představena „Komparativní analýza nástrojů financování adiktologických služeb“, „Struktura nákladů adiktologických služeb se zaměřením na osobní náklady, mzdové relace“ a „Analýza nákladovosti výkonů v adiktologických službách“.

Posledním a významným tématem shrnujícím návrhy všech klíčových aktivit konference byl návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb, který představil MgA. Petr Pleva v prezentaci na téma „Návrh změn v systému adiktologických služeb aneb každá změna nemusí být vždycky k horšímu“. 

Na závěr se v diskuzi věnovali účastníci otázce „A co dál?“ a účastníci i realizátoři projektu hledali odpovědi a možné cesty k implementaci výstupů projektu.

Poděkování patří ŘO MPSV, OPK ÚV ČR, realizačnímu týmu projektu, hlavní Pracovní skupině projektu složené ze zástupců střešních organizací, které poskytují adiktologické služby (A.N.O., ČAA, APSS, SNN), externím odborníkům, odborným konzultantům, oponentům, evaluátorům, OVZ, OIT, OPE ÚV ČR, realizátorům veřejných zakázek, účastníkům workshopů, konference a všem, kteří se o projekt zajímali a podporovali jeho směřování k rozvoji adiktologickcýh služeb.