Součástí realizace projektu RAS byla veřejná zakázka na zpracování evaluace projektu RAS. Cílem bylo komplexní vyhodnocení klíčových aktivit, podaktivit a činností realizovaných v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (dále jen „projekt“), a to zejména s ohledem na dosažené hlavní výstupy projektu, zároveň také získat podrobné informace o průběhu a výstupech jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu a vyhodnocení jejich úspěšnosti.
3. Evaluace projektu zahrnovala:
a) Provedení vstupní evaluace formou vstupní zprávy (zpracována česky) se zaměřením na nastavení evaluačního designu, vč. operacionalizace evaluačních otázek, popisu metod sběru a analýzy dat.
b) Provedení průběžné evaluace formou průběžné zprávy (zpracována česky) se zaměřením na vyhodnocení procesní části evaluace a průběžné výsledky realizovaných aktivit.
c) Provedení závěrečné evaluace formou závěrečné zprávy, která obsahuje následující samostatné dokumenty určené různým uživatelům evaluace:
• manažerské shrnutí určené pro management Úřadu vlády České republiky a Evropskou komisi (zpracováno česky a anglicky);
• detailní evaluační zpráva (zpracována česky). Tato zpráva obsahuje všechny relevantní informace týkající se realizace projektu.

Závěrečná zpráva ke stažení zde. https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2021/08/zaverecna-zprava-z-evaluace-projektu.pdf