Jednání hlavní Pracovní skupiny projektu

Dne 19. ledna 2021 proběhlo první letošní online jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS prostřednictvím videokonference. Účastníci jednání byli seznámeni s plánem činnosti na r. 2021. Byly předány aktuální informace z oblasti personální a finanční, informace o průběhu a výstupech projektu RAS a o aktuálním stavu v klíčových aktivitách a podaktivitách: KpA 2.1 – finalizace dokumentu „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice“.…

Pozvánka na vzdělávací kurz pro zaměstnance vybraných profesí veřejné správy

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči. Vzdělávací kurz je součástí projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, který realizuje Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035 a zároveň součástí realizace veřejné zakázky, kterou na základě smlouvy realizuje firma Everesta,…

Aktuálně z KpA 3.3: Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy

Klíčová podaktivita 3.3 se zaměřuje na podporu rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy. Vybranými profesemi veřejné správy jsou pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, vězeňské správy, sociální kurátoři, příslušníci městské a obecní policie a také pracovníci posuzující přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření vzdělávacího systému povede k rozvoji kompetencí, tzn. znalostí, dovedností…