Pozvánka na vzdělávací kurz pro zaměstnance vybraných profesí veřejné správy

který je zaměřen na rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči. Vzdělávací kurz je součástí projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, který realizuje Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035 a zároveň součástí realizace veřejné zakázky, kterou na základě smlouvy realizuje firma Everesta, s.r.o.…

Aktuálně z KpA 3.3: Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy

Klíčová podaktivita 3.3 se zaměřuje na podporu rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy. Vybranými profesemi veřejné správy jsou pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, vězeňské správy, sociální kurátoři, příslušníci městské a obecní policie a také pracovníci posuzující přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření vzdělávacího systému povede k rozvoji kompetencí, tzn. znalostí, dovedností…

KpA 3.2: Vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky

Důležitou součástí projektu je vytvoření komplexního návrhu udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Protidrogový koordinátor není pouze odborník na závislosti, adiktolog, ale ani pouze úředník. Musí umět propojovat informace s cílem efektivní a udržitelné koordinace léčebně preventivních aktivit. To je složitý úkol, který není snadné zvládnout bez dlouhodobé, systematické a odborné vzdělávací podpory právě v oblasti práce…

KpA 2.4: Příprava nového nástroje financování adiktologických služeb

Klíčová podaktivita projektu zaměřená na financování adiktologických služeb navazuje v současné době na úspěšně dokončenou „Komparativní analýzu nástrojů financování“ materiálem, který si klade za cíl přijít s novým nástrojem financování adiktologických služeb upraveným pro prostředí ČR. Kromě samotného nástroje financování budou v připravovaném dokumentu i varianty řešení systémového ukotvení financování adiktologických služeb v ČR se svými výhodami i nevýhodami. Materiál bude obsahovat také stručnou finanční analýzu nákladů adiktologických služeb,…

Pilotní ověření „Metodiky moderních metod sociální práce“ v praxi

Klíčová aktivita projektu zaměřená na vzdělávání zahrnuje také rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách, tedy sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách nebo procesech, a pracovníků zodpovědných za vzdělávací procesy v adiktologických službách. V oblasti vzdělávání výše uvedených pracovníků byla zahájena implementace moderních metod sociální práce a síťování do praxe adiktologických služeb, která probíhá prostřednictvím…

Prezentace projektu na Adiktologické konferenci

Tradiční termín konání Adiktologické konference (AT) v době pozdního jara musel být kvůli epidemii koronaviru posunut na podzim. AT konference se nakonec na základě vládních opatření souvisejících s epidemií uskutečnila ve zkrácené podobě v online prostředí 16. listopadu 2020. Mezi živě přednášené příspěvky byla zařazena i prezentace jedné z klíčových aktivit projektu s názvem „QUO VADIS výkaznictví 3.0“. Členové realizačního týmu projektu RAS Jan Šalomoun a…

Informace o jednání Pracovní skupiny projektu (PSP) RAS

Dne 10. listopadu 2020 proběhlo online jednání hlavní pracovní skupiny projektu prostřednictvím videokonference hlavní pracovní skupiny projektu. Jednání probíhají pravidelně jednou za dva měsíce. Účastníkům jednání byly předány aktuální informace o průběhu a výstupech projektu RAS a o aktuálním stavu v klíčových aktivitách a podaktivitách: KpA 2.1 – dokončování Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice, V rámci této klíčové podaktivity bylo ukončeno pilotní…

„Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby“

S účinností od 13. října 2020 byla zahájena v rámci projektu realizace veřejné zakázky (VZ) „Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby“. Na základě výběrového řízení byla vybrána  firma  ALTAIR SOFTWARE s.r.o. se sídlem v Olomouci jako poskytovatel výše uvedené VZ. Předmětem smlouvy s firmou   ALTAIR SOFTWARE s.r.o. je závazek poskytovatele vytvořit jednotný informační systém pro adiktologické služby jako webovou databázovou aplikaci. Plnění…