KpA 3.2: Vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky

Důležitou součástí projektu je vytvoření komplexního návrhu udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Protidrogový koordinátor není pouze odborník na závislosti, adiktolog, ale ani pouze úředník. Musí umět propojovat informace s cílem efektivní a udržitelné koordinace léčebně preventivních aktivit. To je složitý úkol, který není snadné zvládnout bez dlouhodobé, systematické a odborné vzdělávací podpory právě v oblasti práce…

KpA 2.4: Příprava nového nástroje financování adiktologických služeb

Klíčová podaktivita projektu zaměřená na financování adiktologických služeb navazuje v současné době na úspěšně dokončenou „Komparativní analýzu nástrojů financování“ materiálem, který si klade za cíl přijít s novým nástrojem financování adiktologických služeb upraveným pro prostředí ČR. Kromě samotného nástroje financování budou v připravovaném dokumentu i varianty řešení systémového ukotvení financování adiktologických služeb v ČR se svými výhodami i nevýhodami. Materiál bude obsahovat také stručnou finanční analýzu nákladů adiktologických služeb,…

Pilotní ověření „Metodiky moderních metod sociální práce“ v praxi

Klíčová aktivita projektu zaměřená na vzdělávání zahrnuje také rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách, tedy sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách nebo procesech, a pracovníků zodpovědných za vzdělávací procesy v adiktologických službách. V oblasti vzdělávání výše uvedených pracovníků byla zahájena implementace moderních metod sociální práce a síťování do praxe adiktologických služeb, která probíhá prostřednictvím…