KpA 2.2 – Metodika na podporu kvality v adiktologických službách

Univerzální definice kvality neexistuje, přesto víme, že jde o kategorii tvořenou kvantitativní, tedy měřitelnou částí, a vedle toho části kvalitativní. Ta je sice obtížně definovatelná i měřitelná, avšak pro celkové pojetí kvality nepostradatelná. Metodika je koncipována jako průvodce na cestě kvality a zaměřuje se především na kvalitu interní, související s hodnotami a organizační kulturou. Připravovaná metodika reflektuje výsledky spolupráce se zástupci služeb a přináší poznatky…

Klíčová podaktivita 2.2 Revize Standardů kvality adiktologických služeb

V období říjen 2020 až leden 2021 se pracovní podskupina (PsP) zpracovatelů Revize Standardů kvality adiktologických služeb scházela výhradně v online režimu z důvodu vládních opatření souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR. V říjnu proběhlo online jednání PpS i za účasti odborných konzultantů a zástupců rezortů státní správy, kteří poskytli zpracovatelům podstatné připomínky k následnému zapracování. V listopadu byla pracovní verze Standardů předložena hlavní Pracovní skupině projektu a…

KpA 2.1 Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

V období od srpna do října roku 2020 byla realizována pilotáž metodiky analýzy potřeb k praktické realizaci „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ na území Libereckého kraje. Realizace probíhala ve spolupráci s krajskou protidrogovou koordinátorkou Libereckého kraje Mgr. Janou Pavlů a dalšími členy Protidrogové komise Libereckého kraje. V úvodu pilotáže byla provedena analýza sekundárních dat, s jejíž pomocí jsme předběžně zmapovali pokrytí potřeb osob se…

Jednání hlavní Pracovní skupiny projektu

Dne 19. ledna 2021 proběhlo první letošní online jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS prostřednictvím videokonference. Účastníci jednání byli seznámeni s plánem činnosti na r. 2021. Byly předány aktuální informace z oblasti personální a finanční, informace o průběhu a výstupech projektu RAS a o aktuálním stavu v klíčových aktivitách a podaktivitách: KpA 2.1 – finalizace dokumentu „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice“.…

Pozvánka na vzdělávací kurz pro zaměstnance vybraných profesí veřejné správy

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči. Vzdělávací kurz je součástí projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, který realizuje Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035 a zároveň součástí realizace veřejné zakázky, kterou na základě smlouvy realizuje firma Everesta,…

Aktuálně z KpA 3.3: Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy

Klíčová podaktivita 3.3 se zaměřuje na podporu rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy. Vybranými profesemi veřejné správy jsou pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, vězeňské správy, sociální kurátoři, příslušníci městské a obecní policie a také pracovníci posuzující přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření vzdělávacího systému povede k rozvoji kompetencí, tzn. znalostí, dovedností…

KpA 3.2: Vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky

Důležitou součástí projektu je vytvoření komplexního návrhu udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Protidrogový koordinátor není pouze odborník na závislosti, adiktolog, ale ani pouze úředník. Musí umět propojovat informace s cílem efektivní a udržitelné koordinace léčebně preventivních aktivit. To je složitý úkol, který není snadné zvládnout bez dlouhodobé, systematické a odborné vzdělávací podpory právě v oblasti práce…

KpA 2.4: Příprava nového nástroje financování adiktologických služeb

Klíčová podaktivita projektu zaměřená na financování adiktologických služeb navazuje v současné době na úspěšně dokončenou „Komparativní analýzu nástrojů financování“ materiálem, který si klade za cíl přijít s novým nástrojem financování adiktologických služeb upraveným pro prostředí ČR. Kromě samotného nástroje financování budou v připravovaném dokumentu i varianty řešení systémového ukotvení financování adiktologických služeb v ČR se svými výhodami i nevýhodami. Materiál bude obsahovat také stručnou finanční analýzu nákladů adiktologických služeb,…

Pilotní ověření „Metodiky moderních metod sociální práce“ v praxi

Klíčová aktivita projektu zaměřená na vzdělávání zahrnuje také rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách, tedy sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách nebo procesech, a pracovníků zodpovědných za vzdělávací procesy v adiktologických službách. V oblasti vzdělávání výše uvedených pracovníků byla zahájena implementace moderních metod sociální práce a síťování do praxe adiktologických služeb, která probíhá prostřednictvím…

Prezentace projektu na Adiktologické konferenci

Tradiční termín konání Adiktologické konference (AT) v době pozdního jara musel být kvůli epidemii koronaviru posunut na podzim. AT konference se nakonec na základě vládních opatření souvisejících s epidemií uskutečnila ve zkrácené podobě v online prostředí 16. listopadu 2020. Mezi živě přednášené příspěvky byla zařazena i prezentace jedné z klíčových aktivit projektu s názvem „QUO VADIS výkaznictví 3.0“. Členové realizačního týmu projektu RAS Jan Šalomoun a…