Veřejné konzultace k hodnocení Protidrogové strategie a Akčního plánu EU

Každý z nás se může zapojit do hodnocení Protidrogové strategie a akčního plánu EU. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation Tyto konzultace budou na webu dostupné do 4. února 2020 ve všech jazycích států EU. Pro vyplnění a odeslání odpovědí je nutné vytvořit si přihlašovací účet, k čemuž budete vyzváni po otevření stránky. Členské státy EU by v této souvislosti měly:(a) posoudit efektivitu, relevanci a soudržnost opatření prováděných na základě Strategie…

Studijní cesta Portugalsko

Koordinace, plánování a financování drogových služeb v Portugalsku Pracovníci projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS) se na své zahraniční studijní cestě do Lisabonu seznámili s portugalskou drogovou politikou a portugalským systémem drogových služeb. Kromě tří významných orgánů v oblasti drogové politiky (SICAD, DICAD a CDT) navštívili také tři zařízení poskytující drogové služby na území Lisabonu. Mohli tak nahlédnout „zvenku“ i „zevnitř“ výhody portugalského systému,…

Zpráva z workshopu: „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“

PRAHA, 08. 09. 2019 – Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky uspořádalo workshop pro pracovníky v adiktologických službách a pro odbornou veřejnost. Na workshopu byla představena „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“. Metodiku jako výstup realizace veřejné zakázky zpracovala Společnost Podané ruce, o. p. s. Metodika je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Projekt je podporován z prostředků…

Pozvánka: Workshop Metodika moderních metod sociální práce a síťování

Workshop na téma „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“ se uskuteční v úterý dne 08. 10. 2019 od 9:30 v Praze, v prostorách budovy Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Workshop je určen především pracovníkům v adiktologických službách, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pracovníkům pomáhajících profesí a pracovníkům, kteří jsou odpovědni za vzdělávací procesy v uvedených službách, a…

Proběhly pilotní kurzy vzdělávání na téma nových metod sociální práce a síťování v adiktologii

(MV, DH) Vzdělávání a rozvoj kompetencí všech pracovníků v adiktologických službách je důležitou součástí projektu RAS.[1] Týká se tedy jak pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, tak i všech pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách a procesech. Tyto profese byly cílovou skupinou pilotních vzdělávacích kurzů v oblasti metod sociální práce a síťování, jejichž cílem bylo zjistit vhodnost a uplatnitelnost nových…

Workshop Nástroje financování adiktologických služeb

Workshop Nástroje financování adiktologických služeb umožnil expertům připomínkovat současný stav a financování protidrogové politiky. Za největší problém označují poskytovatelé těchto služeb finanční nejistotu plynoucí z vícezdrojového financování a administrativní náročnost celého procesu. Velkým problémem je i nedostatek finančních prostředků a potíže s cash-flow. Ukazuje se i naléhavá potřeba zajistit v oblasti adiktologických služeb větší politickou stabilitu a dobře odůvodnit jejich potřebnost. Zprávu o setkání najdete zde.Workshop_2018_11_20

Workshop: Nástroje financování adiktologických služeb

Dne 20. 11. 2018 od 09:45 do 14:00 se uskuteční workshop: Nástroje financování adiktologických služeb Místo konání: Praha 1, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4 PROGRAM workshopu „Nástroje financování adiktologických služeb“ 09:45 – 10:00 Úvod Zahájení Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřad vlády ČR 10:00 – 10:15 Představení projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ Eva Hekrle, garantka projektu, Úřad vlády ČR…

Zahraniční studijní cesta do Nizozemska

Cílem cesty do Nizozemí, která se uskutečnila v červnu 2018, bylo získat informace a zkušenosti v oblasti systému hodnocení kvality adiktologických služeb v rámci protidrogové politiky. Jedna z cílových aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky (RAS) se zaměřuje na výběr nového, popř. úpravu stávajícího nástroje zajištění a podpory kvality. Při volbě destinace se vycházelo z podkladů vznikajících při přípravě dokumentu „Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality…

Zahraniční studijní cesta do Švédska

V dubnu 2018 se uskutečnila cesta za dobrou praxí adiktologických služeb do Švédska. Jejím cílem bylo navštívit klíčové švédské instituce a hledat u nich odpovědi na následující okruhy otázek: Odděluje se přístup k různým skupinám závislých (nelegální drogy, alkohol, tabák, nelátkové závislosti), nebo se tato problematika řeší integrovaně(např. v rámci jednoho zdravotního nebo sociálního zařízení)? Jak se v praxi švédských adiktologických služeb projevuje jejich zdravotně-sociální charakter? Jak zde zajišťují dostupnost…

Zahraniční studijní cesta do Velké Británie

Bližší seznámení se systémem plánování a řízení sítě drogových služeb ve Velké Británii, resp. v Anglii[1], umožnilo pracovníkům projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ identifikovat silné stránky tohoto systému a možné zdroje inspirace pro dílčí úpravy českého systému. Zároveň se stalo podnětem k jisté opatrnosti, pokud jde o některé principiální zásahy do podoby řízení a financování služeb, které byly v nedávné době v Anglii implementovány a…