Projekt RAS a vzdělávání

Cílem klíčové aktivity 3 je rozvoj a zvyšování úrovně kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy, tvorba metodických materiálů, podpora rozvoje kvality a udržitelnosti metodického vedení a vzdělávání věcně příslušných pracovníků na základě integrované protidrogové politiky. Na základě výstupu z veřejné zakázky podaktivity 3.1 zaměřené na tvorbu Metodiky moderních metod sociální práce a síťování byla připravena zadávací dokumentace a na konci roku 2019 byla zveřejněna veřejná…

Novoroční přání

Kouzla potřebují čas a lásku. Kouzelné Vánoce a v novém roce 2020 dostatek energie uskutečňovat své sny, rozvíjet vlastní potenciál a být nablízku těm, kteří naši podporu potřebují. A ať se stane cokoliv, zachovat se podle toho nejlepšího v nás. Jen vše dobré Vám i Vašim rodinám  přeje realizační tým projektu

Zahájení realizace veřejných zakázek

Veřejné zakázky “Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy” a “Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů” získala firma Everesta, s. r. o. V rámci klíčové aktivity 3 byla zahájena realizace dvou částí veřejné zakázky týkající se vzdělávacích aktivit projektu “Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb a integrované protidrogové politiky”.  “Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy”…

Projekt RAS v roce 2019

V roce 2019 byly dokončeny, upraveny a zveřejněny téměř všechny plánované analýzy, na jejichž základě má v další fázi projektu vzniknout návrh nového systému podpory rozvoje adiktologických služeb. Na webu je možné se seznámit, kromě již publikovaných analýz, s dalšími dokončenými výstupy projektu: Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR; Komparativní analýza nástrojů financování a Metodika sociální práce a síťování…

Veřejné konzultace k hodnocení Protidrogové strategie a Akčního plánu EU

Každý z nás se může zapojit do hodnocení Protidrogové strategie a akčního plánu EU. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation Tyto konzultace budou na webu dostupné do 4. února 2020 ve všech jazycích států EU. Pro vyplnění a odeslání odpovědí je nutné vytvořit si přihlašovací účet, k čemuž budete vyzváni po otevření stránky. Členské státy EU by v této souvislosti měly:(a) posoudit efektivitu, relevanci a soudržnost opatření prováděných na základě Strategie…

Studijní cesta Portugalsko

Koordinace, plánování a financování drogových služeb v Portugalsku Pracovníci projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS) se na své zahraniční studijní cestě do Lisabonu seznámili s portugalskou drogovou politikou a portugalským systémem drogových služeb. Kromě tří významných orgánů v oblasti drogové politiky (SICAD, DICAD a CDT) navštívili také tři zařízení poskytující drogové služby na území Lisabonu. Mohli tak nahlédnout „zvenku“ i „zevnitř“ výhody portugalského systému,…

Zpráva z workshopu: „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“

PRAHA, 08. 09. 2019 – Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky uspořádalo workshop pro pracovníky v adiktologických službách a pro odbornou veřejnost. Na workshopu byla představena „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“. Metodiku jako výstup realizace veřejné zakázky zpracovala Společnost Podané ruce, o. p. s. Metodika je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Projekt je podporován z prostředků…

Pozvánka: Workshop Metodika moderních metod sociální práce a síťování

Workshop na téma „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“ se uskuteční v úterý dne 08. 10. 2019 od 9:30 v Praze, v prostorách budovy Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Workshop je určen především pracovníkům v adiktologických službách, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pracovníkům pomáhajících profesí a pracovníkům, kteří jsou odpovědni za vzdělávací procesy v uvedených službách, a…

Proběhly pilotní kurzy vzdělávání na téma nových metod sociální práce a síťování v adiktologii

(MV, DH) Vzdělávání a rozvoj kompetencí všech pracovníků v adiktologických službách je důležitou součástí projektu RAS.[1] Týká se tedy jak pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, tak i všech pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách a procesech. Tyto profese byly cílovou skupinou pilotních vzdělávacích kurzů v oblasti metod sociální práce a síťování, jejichž cílem bylo zjistit vhodnost a uplatnitelnost nových…