V období od srpna do října roku 2020 byla realizována pilotáž metodiky analýzy potřeb k praktické realizaci „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ na území Libereckého kraje. Realizace probíhala ve spolupráci s krajskou protidrogovou koordinátorkou Libereckého kraje Mgr. Janou Pavlů a dalšími členy Protidrogové komise Libereckého kraje.

V úvodu pilotáže byla provedena analýza sekundárních dat, s jejíž pomocí jsme předběžně zmapovali pokrytí potřeb osob se závislostním chováním na území Libereckého kraje, a to na čtyřech úrovních: na úrovni dostupnosti typů služeb (podle Standardů odborné způsobilosti RVKPP), dostupnosti specifických intervencí a forem péče, pokrytí potřeb specifických cílových skupin a pokrytí pociťovaných potřeb klientů služeb. Chybějící údaje o pokrytí potřeb jsme následně zjišťovali pomocí sběru a analýzy primárních dat.

V rámci sběru a analýzy primárních dat jsme realizovali čtyři online dotazníková šetření, čtyři ohniskové skupiny a šestnáct individuálních rozhovorů. Dotazníková šetření byla provedena mezi vybranými klíčovými aktéry protidrogové politiky Libereckého kraje, dále mezi pracovníky adiktologických služeb, osobami zodpovědnými za primární prevenci na základních a středních školách a pracovníky OSPOD. Pomocí dotazníků jsme mimo jiné zjišťovali, jak tito aktéři hodnotí dostupnost různých typů služeb, intervencí a forem péče, pokrytí potřeb různých cílových skupin či pokrytí různých okruhů potřeb. Ohniskové skupiny pro nás byly zdrojem podrobnějších informací o pokrytí potřeb v oblastech nízkoprahových služeb, služeb zaměřených na léčbu a resocializaci, penitenciární a postpenitenciární péče a závislostního chování u dětí a mládeže. Některé další, doplňující informace, jsme získali provedením individuálních rozhovorů s klienty služeb.

Poznatky z realizace pilotáže byly zapracovány do obsahu metodiky analýzy potřeb. Mezi přílohami k metodice lze také nalézt nástroje sběru dat a další materiály využité během pilotáže. V současné době je dokončována závěrečná zpráva z pilotáže pro potřeby Libereckého kraje, která bude prezentována 9. 3. 2021 na jednání Protidrogové komise Libereckého kraje.