Klíčová podaktivita 3.3 se zaměřuje na podporu rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy. Vybranými profesemi veřejné správy jsou pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, vězeňské správy, sociální kurátoři, příslušníci městské a obecní policie a také pracovníci posuzující přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvoření vzdělávacího systému povede k rozvoji kompetencí, tzn. znalostí, dovedností a měkkých kompetencí u výše uvedených zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči.

V průběhu realizace veřejné zakázky s názvem „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy“ bude připraven a pilotně ověřen vzdělávací program zaměřený na rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy. Poskytovatelem veřejné zakázky je společnost Everesta, s. r. o.

Jedním z klíčových parametrů pro tvorbu vzdělávacího programu je analýza vzdělávacích potřeb cílové skupiny vzdělávání, která je výstupem důkladného rozboru požadavků kladených ze strany veřejné správy na pracovníky, kteří vybrané profese vykonávají, a potřeb samotných pracovníků. Díky provedené analýze bylo mimo jiné zjištěno, že kompetenční profily nastavené pro vybrané profese veřejné správy neobsahují dostatečně zpracované požadavky v oblasti výkonu práce s problémovými uživateli návykových látek a patologickými hráči, které veřejná správa na své zaměstnance při výkonu souvisejících pracovních činností klade. Z tohoto důvodu byly stávající kompetenční profily upraveny v souladu s potřebami pracovníků identifikovanými v rámci provedené analýzy.

Na provedenou analýzu navazuje výběr obecných a specifických témat a jejich obsahu, volba vhodných forem a metod vzdělávaní a rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy, stanovení požadavků kladených na lektory i výběr adekvátních didaktických prostředků, které budou součástí navrženého vzdělávacího programu.

Vzdělávací program bude pilotně ověřen v průběhu měsíců února a března roku 2021, a to za účasti minimálně 100 zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy. Pozvánka a přihláška na vzdělávací kurz budou zveřejněny na webových stránkách projektu v prvních týdnech roku 2021.