Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči.

Vzdělávací kurz je součástí projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, který realizuje Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035 a zároveň součástí realizace veřejné zakázky, kterou na základě smlouvy realizuje firma Everesta, s.r.o.

Vzdělávací kurz je určen pro:

  • příslušníky městské a obecní policie,
  • pracovníky orgánů sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD),
  • pracovníky vězeňské správy,
  • pracovníky posuzující přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální kurátory.

Cílem vzdělávacího kurzu je podpora rozvoje znalostí, dovedností, sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek a patologickými hráči.

Vzdělávací kurz bude probíhat od konce ledna do začátku března 2021 v online formě v následujícím rozsahu:

  • 32 hodin online webinář s lektory,
  • 8 hodin exkurze (případně jiná forma sdílení dobré praxe).

Termíny výukových bloků budou upřesněny na základě počtu přihlášených v průběhu ledna 2021.

Vzdělávací kurz je pro účastníky plně hrazen v souladu s naplňováním obsahu veřejné zakázky „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy“.

Přihláška ke stažení

V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku na e-mail: kristyna.rochova@everesta.cz, a to nejpozději do 15. ledna 2021.

Více informací o kurzu ke stažení zde 

Kontakt na organizátory vzdělávacího kurzu:

Kristýna Rochová, kristyna.rochova@everesta.cz, 777 038 325

Jan Kořistka, jan.koristka@everesta.cz, 734 621 064

Kontakt na garantku projektu: Daniela Havlíčková, havlickova.daniela@vlada.cz