Klíčová podaktivita projektu zaměřená na financování adiktologických služeb navazuje v současné době na úspěšně dokončenou „Komparativní analýzu nástrojů financování“ materiálem, který si klade za cíl přijít s novým nástrojem financování adiktologických služeb upraveným pro prostředí ČR.

Kromě samotného nástroje financování budou v připravovaném dokumentu i varianty řešení systémového ukotvení financování adiktologických služeb v ČR se svými výhodami i nevýhodami. Materiál bude obsahovat také stručnou finanční analýzu nákladů adiktologických služeb, která by měla být vodítkem na cestě k návrhu finančního nástroje. Informace potřebné k této analýze jsou získávány z největší části z žádostí a vyúčtování projektů, zařazených do dotačního řízení RVKPP za rok 2018. Celkové rozpočty obsažené v analýze však zahrnují všechny zdroje financování, nikoliv pouze dotace čerpané od RVKPP.

Prvním krokem bylo pomocí analýzy zmapovat a vyhodnotit, jaká je koherence celkových ročních rozpočtů služeb podle typu služby. Dalším krokem bylo zjistit, jaké je průměrné rozložení nákladů mezi osobní a provozní podle typu služeb.

Problematice osobních nákladů adiktologických služeb se pak realizační tým rozhodl věnovat podrobněji a porovnat platy v adiktologických službách s úrovní mezd a platů v ČR podle Informačního systému o průměrných výdělcích (ISPV). Adiktologické služby se vyskytují na pomezí zdravotnického a sociálního systému péče, ale často přesahují do mnoha dalších oborů. Proto se v multidisciplinárních týmech objevuje velké množství různých odborníků s odpovídajícím vzděláním, a to jak v přímé, tak v nepřímé péči. Proto byl  vytvořen kumulativní výčet pracovních pozic z dotačního řízení. Vybrané pozice, u kterých byl popis dostačující, byly zařazeny do mezinárodní klasifikace profesí ISCO-08. Tato nelehká cesta poukázala i na méně příjemná zjištění o finančním podhodnocení pracovníků v adiktologických službách.

Paralelně s touto aktivitou se realizační tým za pomocí externích odborníků věnuje také analýze výkonů v adiktologických službách z různých pohledů. Jedním z cílů je zohlednit další důležité aspekty oceňování adiktologických výkonů, jako je typ služby a forma, jakou jsou poskytovány.

Na toto téma proběhne koncem března workshop, kde budou průběžné výstupy této klíčové podaktivity prezentovány.