Důležitou součástí projektu je vytvoření komplexního návrhu udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Protidrogový koordinátor není pouze odborník na závislosti, adiktolog, ale ani pouze úředník. Musí umět propojovat informace s cílem efektivní a udržitelné koordinace léčebně preventivních aktivit. To je složitý úkol, který není snadné zvládnout bez dlouhodobé, systematické a odborné vzdělávací podpory právě v oblasti práce s informacemi a jejich využitím v každodenní praxi.

V klíčové podaktivitě 3.2  projektu jde nejen o vytvoření komplexního návrhu udržitelného systému vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové politiky, ale uceleného systému vzdělávání, který by měl vliv také na zefektivnění a zkvalitnění práce místních a krajských protidrogových koordinátorů.

Na základě Analýzy současných a dostupných vzdělávacích programů pro krajské a místní protidrogové koordinátory a První verze návrhu systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí probíhá tvorba vzdělávacího programu a na ten pak bude navazovat realizace vzdělávacího kurzu. Cílem vzdělávacího kurzu je zvyšování kompetencí, tzn. znalostí, dovedností, schopností a měkkých kompetencí, krajských a místních protidrogových koordinátorů. V průběhu vzdělávacího kurzu se lektoři zaměří na rozvoj takových kompetencí, které napomohou orientaci, informovanosti, zkvalitnění činnosti a posílení schopnosti řešení problémů a situací, se kterými se koordinátoři setkávají ve své praxi.

Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory bude v odpovídající odborné kvalitě, bude odpovídat současným trendům, potřebám, metodám a rozvoji kompetencí ve vzdělávání pro protidrogové koordinátory, kteří se podílejí na koordinaci protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Součástí vzdělávacího programu  budou metodické listy pro lektory, pracovní listy pro účastníky, příklady dobré praxe k jednotlivým tématům a návrh obsahu e-learningu. Návrh obsahu e-learningu bude v rozsahu maximálně 20% z celkového počtu 40 vyučovacích hodin.

K tématům vzdělávacího programu patří například tato témata: návykové látky, základy toxikologie jednotlivých skupin návykových látek, etiologie závislosti a modely vzniku závislosti; základy neurobiologie závislostí; strukturální a situační charakteristiky hazardních her a nelátkových závislostí; epidemiologie užívání návykových látek a hazardního hraní, monitoring v oblasti závislostí, základy přístupů k prevenci závislostí na látkách, na procesech; základy harm-reduction přístupů v závislostech; drogová kriminalita; prosazování práva v oblasti drog; síť služeb v oblasti závislostí, kvalita (standardy), dostupnost a financování služeb a protidrogové politiky; tvorba a vyhodnocení veřejné politiky v oblasti závislostí; teorie a praxe tvorby protidrogové politiky a jejích jednotlivých komponent/strategií, včetně tvorby akčních plánů; legislativní rámec a systém protidrogové politiky na národní a mezinárodní úrovni; samostatná vs. přenesená působnost (role vlády, RVKPP, ministerstev, případně dalších státních institucí, kraje, obce – vzájemné kompetence a vztahy); tvorba strategií, výročních zpráv; adiktologické služby současnosti, moderní metody sociální práce a možnosti síťování a další.

Uvedené činnosti jsou realizovány prostřednictvím veřejné zakázky, kterou realizuje společnost Everesta, s. r. o. v úzké spolupráci s realizačním týmem projektu.