Dne 19. ledna 2021 proběhlo první letošní online jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS prostřednictvím videokonference.

Účastníci jednání byli seznámeni s plánem činnosti na r. 2021. Byly předány aktuální informace z oblasti personální a finanční, informace o průběhu a výstupech projektu RAS a o aktuálním stavu v klíčových aktivitách a podaktivitách:

KpA 2.1 – finalizace dokumentu „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice“. Kryštof Hanzlík seznámil účastníky jednání se strukturou metodiky určenou pro krajské zástupce. Součástí metodiky je evidence-based analýza sítě služeb, posilování spolupráce s klienty služeb a příprava analýzy potřeb. Z pilotáže vyplývá potřeba posílit psychiatrickou péči a sociální služby. Klíčová aktivita 2.1 byla ukončena k 31. 12. 2020.

KpA 2.2 – na duben 2021 je naplánovaná revize standardů adiktologických služeb. Vojtěch Jágl avizoval přípravu 2 workshopů, novou typologii služeb a pilotáž. Elizabeth Nováková hovořila o struktuře Metodiky pro podporu kvality v adiktologických službách.

KpA 2.3 – na 1. leden 2022 je naplánováno úplné fungování nového typu výkaznictví adiktologických služeb. Jan Šalomoun představil průběžné výsledky z testování a průběh realizace veřejné zakázky Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby.

KpA 2.4  – Renata Habiňáková informovala o činnosti klíčové podaktivity a o průběhu zpracovávání zjištěných podkladů potřebných k nastavení financování adiktologických služeb.

KpA 4.1 – Petr Pleva avizoval přípravu a dokončení struktury obsahu dvou finálních dokumentů: Komplexní návrh změny systémových opatření strukturního rámce integrované protidrogové politiky a Návrh institucionálního uspořádání koordinačních mechanismů.

KA 3.1 – Markéta Skálová hovořila o praktické implementaci metod sociání práce a síťování do praxe adiktologických služeb. Na základě výstupů ze zavádění moderních metod sociální práce a bude vytvořena finální verzi Metodiky moderních metod sociální práce a síťování pro zefektivnění a zkvalitnění práce a činnosti poskytovatelů adiktologických služeb a jejich pracovníků.

KpA 3.2 – byla projednána veřejná zakázka s cílem vytvořit komplexní návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí.

KpA 3.3 – Michaela Klementová předala hlavní Pracovní skupině informace o realizaci veřejné zakázky zaměřené na vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy.

Garantka projektu předala slovo také evaluátorům projektu, kteří informovali účastníky jednání o závěrečné fázi evaluace projektu a harmonogramu jejích jednotlivých fází.

Hlavní Pracovní skupině byly sděleny také informace o plánu diseminace projektu a související připravované veřejné zakázce na tisk vstupů projektu IP RAS.

Na závěr garantka připomněla členům hlavní Pracovní skupiny projektu a členům realizačního týmu termíny dalších jednání, poděkovala za spolupráci, za aktivní přístup a účast na jednání.