Klíčová aktivita projektu zaměřená na vzdělávání zahrnuje také rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách, tedy sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách nebo procesech, a pracovníků zodpovědných za vzdělávací procesy v adiktologických službách.

V oblasti vzdělávání výše uvedených pracovníků byla zahájena implementace moderních metod sociální práce a síťování do praxe adiktologických služeb, která probíhá prostřednictvím realizace veřejné zakázky a v současnosti je ve fázi pilotního ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování („Metodika“). První verze Metodiky byla zpracována jako výstup veřejné zakázky zpracované Společností Podané ruce, o. p. s.

Pilotní ověření Metodiky bylo zahájeno vzdělávacím kurzem pro výše uvedené pracovníky a na něj navazuje zavedení moderních metod sociální práce a síťování do praxe vybraných adiktologických služeb. Na základě vyhodnocení tohoto procesu by měla být Metodika doplněna o poznatky ze zavádění metod do praxe služeb. 

Prvním krokem k pilotnímu ověření Metodiky bylo vytvoření formuláře vzdělávacího programu zpracovaného ještě na základě její původní verze. Hlavním cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí, které napomohou jeho absolventům zavádět a aplikovat moderní metody sociální práce a síťování do praxe adiktologických služeb a zároveň zvyšovat kvalitu a efektivitu naplňování měnících se potřeb jejich klientů. Jedná se zejména o následující metody: empowerment, participativní práce a peer práce, zotavení a inovativní metody podporující zotavení, sociální práce se specifickými skupinami definovanými věkem, etnicitou nebo sociální strukturou, týmový a individuální case management, síťování a multidisciplinární spolupráce například formou rodinných konferencí a s využitím mobilních služeb a aplikací. Pro předání informací a rozvoj kompetencí souvisejících s těmito metodami budou použity adekvátní vzdělávací metody podporující osvojení terminologie, teorie, metodologie, trendů, obecných i specifických faktů a znalost postupů. Hluboké pochopení problematiky je podpořeno demonstrativními ukázkami, interpretací a vyvozováním. Aplikace do praxe adiktologických služeb bude posílena řešením modelových situací, nácvikem konkrétních metod sociální práce a síťování s důrazem na kompetence nezbytné pro cílenou aplikaci dané metody.  [VM1] 

Vzdělávací program byl pilotně ověřen prostřednictvím vzdělávacího kurzu, který  byl realizován v září 2020. Kurzu se zúčastnilo celkem 30 účastníků. Na základě ověření vzdělávacího programu následovala úprava formuláře vzdělávacího programu dle poznatků vyplývajících z jeho pilotní realizace tak, aby co možná nejvíce odpovídal principům participativnosti, aktivity, názornosti, individuálního přístupu, přiměřenosti a spojení teorie s praxí, aby byly dodrženy zásady dostupnosti, rovnosti přístupu ke vzdělávání, kvality vzdělávacího procesu a adaptability obsahu vzdělávacího kurzu vzhledem k jeho cílové skupině.

Účastníci vzdělávacího kurzu, kteří měli zájem o implementaci vybraných moderních metod sociální práce a síťování do praxe svých organizací, vypracovali plán zavádění vybraných metod, podle kterého budou v dalších měsících postupovat. K dispozici bude metodická podpora zajišťovaná odborníky poskytovatele veřejné zakázky, tedy společností Everesta, s. r. o. Metodické konzultace budou realizovány on-line, případně face to face dle aktuální epidemiologické situace. Praktické implementace moderních metod sociální práce a síťování se účastní celkem 6 adiktologických služeb působících na území 4 krajů a bude probíhat do konce února 2021. Poznatky z procesu implementace moderních metod sociální práce a síťování do praxe vybraných organizací budou konkrétně a přehledně zpracovány ve výstupním dokumentu, který bude podkladem pro zpracovávání finální verze Metodiky moderních metod sociální práce a síťování.


 [VM1]Tento odstavec by se lépe hodil za druhý odstavec, který končí … Společnosti Podané ruce, o. p. s.