V období říjen 2020 až leden 2021 se pracovní podskupina (PsP) zpracovatelů Revize Standardů kvality adiktologických služeb scházela výhradně v online režimu z důvodu vládních opatření souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR. V říjnu proběhlo online jednání PpS i za účasti odborných konzultantů a zástupců rezortů státní správy, kteří poskytli zpracovatelům podstatné připomínky k následnému zapracování. V listopadu byla pracovní verze Standardů předložena hlavní Pracovní skupině projektu a byly přijaty další připomínky širší odborné veřejnosti prostřednictvím zástupců střešních organizací k vypořádání. Pracovní skupina zpracovatelů nových Standardů tedy pracovala v uvedených měsících velmi intenzivně.

Kromě zapracovávání všech připomínek výše uvedených konzultantů z řad odborné veřejnosti a zainteresovaných rezortů se PpS věnovala přípravě dalšího výstupu klíčové podaktivity, a to tvorbě Příručky pro hodnotitele Standardů. Do příručky PpS postupně zapracovává především příklady dobré praxe, definice a vysvětlení pojmů u jednotlivých standardů a kritérií, kde je vnímána potřeba je dále rozvést či vysvětlit. Příručka si klade za cíl – i po skončení projektu – zůstat živým dokumentem, ve kterém bude prostor pro zveřejňování a doplňování stanovisek a výkladů Certifikačního výboru na základě zkušeností z proběhlých certifikačních šetření.

V rámci Příručky pro hodnotitele Standardů se pracovní skupina věnovala podstatné kapitole popisující systém hodnocení naplnění Standardů. Na základě názorů a zkušeností členů PpS s certifikacemi byl při několika setkáních diskutován navrhovaný dvou až třístupňový systém hodnocení standardů a byla stanovena škála hodnocení jednotlivých standardů. Pracovní skupina také stanovila, že kritéria budou certifikátorům sloužit pouze jako vodítka k naplnění jednotlivých standardů. Dále se jednalo o způsobu hodnocení jednotlivých tematických kapitol a celkovém hodnocení výsledků obecných a speciálních Standardů. V neposlední řadě byla diskutována a následně vytvořena podpůrná interaktivní tabulka v MS Excel pro hodnotitele/certifikátory tak, aby jim byla především práci usnadňujícím nástrojem při přípravě i samotném místním šetření ve službách. Vytvořený systém hodnocení si měl možnost otestovat každý z členů PpS zpracovatelů ve svém vlastním typu služby. Z tohoto modelového hodnocení získala PpS další velmi podstatné připomínky k zapracování.

Aktuálně je dokončováno vypořádání a zapracování připomínek hlavní Pracovní skupiny do Obecných i jednotlivých Speciálních standardů. Pracovní podskupina v čele s koordinátorem aktivity připravuje v současné době podklady pro nadcházející březnové workshopy. Z těch by měly vzejít poslední významné připomínky k celému materiálu a v dubnu/květnu bude možné realizovat pilotáž Standardů v dobrovolně zapojených organizacích.

Autory revize Standardů/členy PpS zpracovatelů v uplynulém období byli: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Milan Černý, MUDr. Jiří Dolák, PhDr. Petr Hrouzek Ph.D., Mgr. Lucie Mašková, Kristýna Karpíšková, PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc., MUDr. David Adameček, MUDr. Jiří Dvořáček, PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová

Odbornou redakci a koordinaci KpA zajištovali: Ing. Lucia Kiššová a Bc. Vojtěch Jágl