Průzkum EMCDDA na téma užívání drog při COVID-1

Zapojte se do celoevropské studie Vliv COVID-19 na vzorce užívání drog, rizika a drogové služby v Evropské unii. Prosíme adiktologické služby i jednotlivce, aby jej sdíleli, aby se mohli zapojit především lidé, kteří užívají drogy. Vyplnění dotazníku zabere jen chvilku. Zde je odkaz přímo na dotazník v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=CS

Novinky v projektu 15. 4. 2020

Podaktivita č. 4.1. „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“ tvoří společně s evaluací hlavní náplně práce v klíčové aktivitě KA4 „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb a evaluace“. Na základě závěrů hlavní interní analýzy s názvem „Analýza systémového rámce protidrogové politiky“ zpracovává realizační tým návrhy úprav dílčích předpisů tak, aby reflektovaly nedostatky, které se ukazují při realizaci protidrogové politiky. Jednalo se…

Novinky v projektu 6. 4. 2020

KA 3 – Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy  Klíčová podaktivita č.3.3. se zabývá systémem vzdělávání a rozvojem kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy (např. sociální kurátoři, zaměstnanci OSPOD, Městská policie, Vezeňská služba). Tuto veřejnou zakázku realizuje společnost Everesta, s. r. o. Na konci roku 2019 a na začátku roku 2020 byla provedena analýza stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a…

Novinky v projektu 25. 3. 2020

Práce na projektu pokračují Výstupem klíčové podaktivity 3.2 v projektu ESF bude komplexní návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí, tedy systém dalšího vzdělávání krajských, městských a místních protidrogových koordinátorů.  Nově navržený systém vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové politiky: napomůže orientaci, informovanosti a rozvoji kompetencí místních a krajských protidrogových koordinátorů stanoví doporučení, pravidla a postupy…

Novinky v projektu 20. 3. 2020

KA 3. Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy – podaktivita 3.1 Výběr a ověření moderních metod sociální práce  Na začátku roku výběr poskytovatele veřejné zakázky na „Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“. Vybrána byla společnost Everesta, s.r.o., která splnila podmínky veřejné zakázky. Realizace je plánována od března 2020 do dubna 2021.  Cílem veřejné zakázky je vzdělávání a…

Novinky v projektu 13. 3. 2020

Klíčová podaktivita 2.4 Jedním z cílů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ je nalezení optimálního nástroje financování protidrogové politiky v ČR a úprava stávajícího, vícezdrojového a administrativně náročného systému financování služeb.  Tomuto tématu se věnuje klíčová podaktivita č. 2.4, v jejímž rámci již byl zpracován jeden z výchozích dokumentů – „Komparativní analýza nástrojů financování„. Z tohoto základu se také vychází…

Novinky v projektu 6. 3. 2020

Klíčová podaktivita 2.3 usiluje o zjednodušení, zefektivnění a sjednocení stávající praxe ve vykazování adiktologických služeb. Tým spolupracovníků pracoval na revizi Seznamu a definic výkonů adiktologických odborných služeb a koordinovali jej pracovníci projektu RAS. Materiál „Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb“ vznikl v letech 2018–2019 revizí původního textu Seznam a definice výkonů drogových služeb, který byl vytvořen v letech 2003–2004 jako součást projektu „Evaluace a…

Novinky v projektu 26. 2. 2020

Co je nového v projektu? Cílem klíčové aktivity 2 je stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. Klíčová podaktivita 2.2 se věnuje návrhu revize Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb a tvorbě metodiky na podporu kvality v těchto službách. Pro revizi standardů adiktologických služeb byla v uplynulých měsících ustanovena pracovní podskupina, která ve spolupráci s interním týmem projektu zpracovává návrh Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb. Do práce…

Novinky v projektu – 17. 2. 2020

Cílem klíčové aktivity 2 je stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. Podaktivita 2.1 se soustřeďuje na úpravu stávajících nástrojů zajištění dostupnosti služeb, případně navržení nových. V současné době se pracuje na třech výstupech této podaktivity: 1. Je zpracovávána analýza evropských systémů zajištění dostupnosti služeb. 2. Vypořádávají se připomínky a doplnění k analýze služeb, které s poskytováním adiktologických služeb v ČR souvisejí. 3. Dokončuje se návrh…

Projekt RAS a vzdělávání

Cílem klíčové aktivity 3 je rozvoj a zvyšování úrovně kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy, tvorba metodických materiálů, podpora rozvoje kvality a udržitelnosti metodického vedení a vzdělávání věcně příslušných pracovníků na základě integrované protidrogové politiky. Na základě výstupu z veřejné zakázky podaktivity 3.1 zaměřené na tvorbu Metodiky moderních metod sociální práce a síťování byla připravena zadávací dokumentace a na konci roku 2019 byla zveřejněna veřejná…