Klíčová podaktivita 2.3 usiluje o zjednodušení, zefektivnění a sjednocení stávající praxe ve vykazování adiktologických služeb. Tým spolupracovníků pracoval na revizi Seznamu a definic výkonů adiktologických odborných služeb a koordinovali jej pracovníci projektu RAS. Materiál „Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb“ vznikl v letech 2018–2019 revizí původního textu Seznam a definice výkonů drogových služeb, který byl vytvořen v letech 2003–2004 jako součást projektu „Evaluace a kvalita drogových služeb“ (realizoval sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky).

Výsledná publikace obsahuje seznam a popis výkonů, které jsou v současnosti poskytovány jednotlivými adiktologickými (zdravotními i sociálními) službami v České republice. Hlavní změny je možné shrnout následovně:

  • Výkony byly sdruženy do širších kategorií. Vzniklo tak 11 výkonů, které je možné dále podrobněji členit, resp. specifikovat.
  • Byly upraveny definice jednotlivých výkonů i pojmů.
  • Byla doplněna metodická kapitola, která má být návodem, jak s výkony ve výkaznictví pracovat, aby byla praxe jednotná u všech poskytovatelů služeb.
  • Kvůli vznikající nové typologii služeb a snahám o větší flexibilitu v rámci adiktologických služeb jsou tedy nové výkony definovány tak, aby je bylo možné vykazovat ve všech adiktologických službách bez ohledu na typ konkrétní služby.
  • V souladu s rozvojem informačních a komunikačních technologií se v definicích výkonů nově rozlišuje způsob poskytování výkonu (v zařízení, či v terénu, přes internet, telefonicky, korespondenčně).
  • Kvůli zjednodušení výkaznictví a zvýšení transparentnosti má definovaný okruh výkonů sloužit pouze k popisu činností realizovaných v rámci přímé práce s klientem (výjimkou je pouze monitoring a psaní zpráv o klientovi). Velké množství administrativních, provozních a dalších odborných aktivit není účelné popisovat formou výkonů.

„Seznam a definice výkonů odborných adiktologických služeb“ jsou důležitým podkladem pro další práci na vytváření návrhu sdíleného informačního systému.