Cílem klíčové aktivity 3 je rozvoj a zvyšování úrovně kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy, tvorba metodických materiálů, podpora rozvoje kvality a udržitelnosti metodického vedení a vzdělávání věcně příslušných pracovníků na základě integrované protidrogové politiky.

Na základě výstupu z veřejné zakázky podaktivity 3.1 zaměřené na tvorbu Metodiky moderních metod sociální práce a síťování byla připravena zadávací dokumentace a na konci roku 2019 byla zveřejněna veřejná zakázka na „Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“. V lednu proběhlo otevírání obálek s nabídkami a nyní je aktivita ve fázi výběru dodavatele veřejné zakázky. Po podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky bude zahájena její realizace.

V podaktivitě 3.2 jde vytvoření komplexního návrhu udržitelného systému vzdělávání
a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí, tzn. vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů. Systém vzdělávání by měl mít vliv na zefektivnění a zkvalitnění práce a činnosti místních a krajských protidrogových koordinátorů a bude veřejným výstupem projektu ESF. Systém vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové politiky napomůže orientaci, informovanosti v oblasti koordinace protidrogové politiky a rozvoji kompetencí místních a krajských protidrogových koordinátorů, stanoví doporučení, pravidla a postupy pro řešení situací, které mohou nastat v průběhu jejich činnosti a práce s cílem zajistit trvalou kvalitu, účelnost a efektivitu jejich práce i podmínky pro uplatňování práv a svobod zúčastněných osob.

Veřejnou zakázku na základě provedeného zadávacího realizuje společnost Everesta, s.r.o., se kterou byla uzavřena řádná smlouva na tvorbu Systému vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů. V současné době tato společnost vyhotovuje Závěrečnou zprávu z Analýzy současných a dostupných vzdělávacích programů pro krajské a místní protidrogové koordinátory a začíná pracovat na První verzi návrhu systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí.

Do oblasti vzdělávání spadá také podaktivita 3.3, jejímž cílem vytvořit optimální model podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy.         I tuto veřejnou zakázku realizuje společnost Everesta, s.r.o., se kterou byla uzavřena smlouva na realizaci veřejné zakázky. Společnost Everesta, s.r.o. provedla analýzu stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči. Analýza sestává ze dvou částí – 1. část: Analýza stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání (včetně finančních) a podpory rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, 2. část: Analýza vzdělávacích potřeb směřující k podpoře rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy a vzdělavatelů/garantů vzdělávání. Aktuálně společnost Everesta, s.r.o. upravuje závěrečnou zprávu z výše uvedené analýzy na základě připomínek ze strany objednatele.