Klíčová podaktivita 2.4

Jedním z cílů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ je nalezení optimálního nástroje financování protidrogové politiky v ČR a úprava stávajícího, vícezdrojového a administrativně náročného systému financování služeb. 

Tomuto tématu se věnuje klíčová podaktivita č. 2.4, v jejímž rámci již byl zpracován jeden z výchozích dokumentů – „Komparativní analýza nástrojů financování„. Z tohoto základu se také vychází při zpracování návrhů variant modelů systému financování a tvorbě nového nástroje financování adiktologických služeb.

Na začátku roku byly dokončeny práce na kapitolách o možnostech řešení změn v systému financování na státní úrovni a rozpracovány jsou otázky centralizace systému financování na státní úrovni. Vychází se z dat dotačního řízení RVKPP na protidrogovou politiku 2018. Ze žádostí o dotace byly získány údaje o typech profesí a mzdových nákladech na zaměstnance adiktologických služeb, které slouží jako základ pro kategorizaci pozic/profesí. Závěrečná vyúčtování jednotlivých organizací zase poskytují informace o dalších nákladech služeb, tedy jaké jsou materiálové a provozní náklady. Data byla následně upravena podle typů adiktologických služeb a podle krajů ČR. Přepočítávány byly také hodnoty nákladů na klienta v jednotlivých službách. S těmito daty se bude pracovat i v dalším monitorovacím období. Finanční analýzou nacenění nákladů adiktologických služeb se zabývá nová kolegyně Ing. Marta Sobková.