Projekt RAS v roce 2019

V roce 2019 byly dokončeny, upraveny a zveřejněny téměř všechny plánované analýzy, na jejichž základě má v další fázi projektu vzniknout návrh nového systému podpory rozvoje adiktologických služeb. Na webu je možné se seznámit, kromě již publikovaných analýz, s dalšími dokončenými výstupy projektu: Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR; Komparativní analýza nástrojů financování a Metodika sociální práce a síťování…

Veřejné konzultace k hodnocení Protidrogové strategie a Akčního plánu EU

Každý z nás se může zapojit do hodnocení Protidrogové strategie a akčního plánu EU. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation Tyto konzultace budou na webu dostupné do 4. února 2020 ve všech jazycích států EU. Pro vyplnění a odeslání odpovědí je nutné vytvořit si přihlašovací účet, k čemuž budete vyzváni po otevření stránky. Členské státy EU by v této souvislosti měly:(a) posoudit efektivitu, relevanci a soudržnost opatření prováděných na základě Strategie…

Zpráva z workshopu: „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“

PRAHA, 08. 09. 2019 – Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky uspořádalo workshop pro pracovníky v adiktologických službách a pro odbornou veřejnost. Na workshopu byla představena „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“. Metodiku jako výstup realizace veřejné zakázky zpracovala Společnost Podané ruce, o. p. s. Metodika je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Projekt je podporován z prostředků…

Pozvánka: Workshop Metodika moderních metod sociální práce a síťování

Workshop na téma „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“ se uskuteční v úterý dne 08. 10. 2019 od 9:30 v Praze, v prostorách budovy Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Workshop je určen především pracovníkům v adiktologických službách, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pracovníkům pomáhajících profesí a pracovníkům, kteří jsou odpovědni za vzdělávací procesy v uvedených službách, a…

Proběhly pilotní kurzy vzdělávání na téma nových metod sociální práce a síťování v adiktologii

(MV, DH) Vzdělávání a rozvoj kompetencí všech pracovníků v adiktologických službách je důležitou součástí projektu RAS.[1] Týká se tedy jak pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, tak i všech pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách a procesech. Tyto profese byly cílovou skupinou pilotních vzdělávacích kurzů v oblasti metod sociální práce a síťování, jejichž cílem bylo zjistit vhodnost a uplatnitelnost nových…

Workshop Nástroje financování adiktologických služeb

Workshop Nástroje financování adiktologických služeb umožnil expertům připomínkovat současný stav a financování protidrogové politiky. Za největší problém označují poskytovatelé těchto služeb finanční nejistotu plynoucí z vícezdrojového financování a administrativní náročnost celého procesu. Velkým problémem je i nedostatek finančních prostředků a potíže s cash-flow. Ukazuje se i naléhavá potřeba zajistit v oblasti adiktologických služeb větší politickou stabilitu a dobře odůvodnit jejich potřebnost. Zprávu o setkání najdete zde.Workshop_2018_11_20

Workshop: Nástroje financování adiktologických služeb

Dne 20. 11. 2018 od 09:45 do 14:00 se uskuteční workshop: Nástroje financování adiktologických služeb Místo konání: Praha 1, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4 PROGRAM workshopu „Nástroje financování adiktologických služeb“ 09:45 – 10:00 Úvod Zahájení Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřad vlády ČR 10:00 – 10:15 Představení projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ Eva Hekrle, garantka projektu, Úřad vlády ČR…

Workshop Legislativní rámec protidrogové politiky

❯ Dne 29. 5. 2018 se uskutečnil workshop Legislativní rámec protidrogové politiky. Vztahoval se k materiálu Analýza systémového rámce protidrogové politiky, který zkoumá legislativní prostředí a mezinárodní, národní a regionální strategické dokumenty, tedy podobu protidrogové politiky v členských státech Evropské unie a její vliv na praxi adiktologických služeb. Více najdete v Tiskové zprávě TZ_RAS_Workshop_2018_05_29