Dne 18. května 2021 proběhlo online jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS prostřednictvím videokonference.

Jednání zahájila ředitelka OPK Mgr. Jarmila Vedralová a předala slovo garantce projektu. Garantka po shrnutí průběhu nastavených procesních postupů projektu a informací o připravovaných výstupech a monitorovacích indikátorech projektu RAS postupně předala slovo kolegům z realizačního týmu. Členové realizačního týmu see vyjádřili k aktuálnímu průběhu jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit:

KpA 2.2 – aktuální informace k revizi standardů a Metodice na podporu kvality v adiktologických službách. Je finalizována Metodika na podporu kvality v adiktologických službách. Čeká se na připomínky odborných konzultantů. Po zapracování připomínek vedení a odborných konzultantů bude Metodika zaslána členům PSP a o oponentovi. Co se týče revize standardů odborné způsobilosti, pokračuje zapracovávání připomínek. Některé zásadní připomínky týkající se např. názvosloví a definice cílových skupin budou vypořádány společně s připomínkami z pilotáže ve službách, která aktuálně probíhá a bude ukončena na začátku června. Termín pro dokončení revize standardů je 15. července 2021. Metodik KpA 2.2 pracuje také na přípravě Příručky pro hodnotitele odborné způsobilosti adiktologických služeb. V rámci této KpA proběhly dva workshopy.

KpA 2.3 – veřejná zakázka „Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby“ probíhá dle harmonogramu. Probíhají pravidelné konzultace s dodavatelem, kterým je společnost ALTAIR SOFTWARE s.r.o. První verze informačního systému by měla být hotova do konce května tohoto roku. V rámci revize výkonů bylo ukončeno testování revidovaných sad výkonů mezi vybranými organizacemi před spuštěním softwaru a byly zpracovány závěry z testování. Finalizují se výstupy – Metodika vykazování a Seznam a definice výkonů v adiktologických službách. Byla vybrána firma na poskytování hostingu, připravuje se smlouva k podpisu s vybraným dodavatelem.

KpA 2.4 – Realizační tým této klíčové podaktivity aktuálně pracuje na třech návrzích nástroje financování adiktologických služeb a zpracováván jednotlivé kapitoly návrhu financování. Na téma „Financování adiktologických služeb“ proběhly dva workshopy. Každý týden probíhají odborné konzultace s externím odborným spolupracovníkem.

KpA 4.1 – V rámci této klíčové podaktivity pokračuje práce na finálních dokumentech projektu – Komplexní návrh změny strukturního rámce integrované protidrogové politiky a Návrh institucionálního uspořádání koordinačních mechanismů. Je plánován jeden workshop během měsíce června.

KpA 3.1 – Probíhá realizace navazující veřejné zakázky, část 4: Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování. Zavádění moderních metod do praxe služeb proběhlo a ve fázi dokončování je realizace veřejné zakázky pod vedením metodika vzdělávání.

KpA 3.2 – Probíhá realizace veřejné zakázky, část 3: Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů. I u této podaktivity proběhly vzdělávací kurzy. Probíhá finalizace povinných výstupů veřejné zakázka a na ni navazuje schvalovací proces výstupů.

KpA 3.3 – Probíhá realizace veřejné zakázky, část 2: Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy. Vzdělávacího kurzu se účastnilo 100 účastníků (MI) tj. zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy (zástupci OSPOD, městské policie, sociální kurátoři).

Garantka projektu předala slovo také evaluátorům projektu, kteří informovali účastníky jednání o závěrečné fázi evaluace projektu a harmonogramu jejích jednotlivých fází. Ukončení evaluace realizované prostřednictvím veřejné zakázky bude postupně dokončena v měsíci červnu.

Hlavní Pracovní skupině byly sděleny také informace o plánu diseminace projektu a stavu související  veřejné zakázky na tisk výstupů projektu IP RAS.

Členové hlavní Pracovní skupiny vyjádřili také naději, že návrhy projektu budou postupně dále na různých úrovních projednávány a bude možné je implementovat do adiktologických služeb v souladu s nastavenými cíli projektu a zajistit tak rozvoj stabilitu a kvalitu adiktologickcýh služeb.

Na závěr garantka podpořila toto vyjádření směřující k naplňování cílů projektu a požádala členy hlavní Pracovní skupiny projektu o součinnost při doporučování výstupů projektu ke schválení a připomněla členům hlavní Pracovní skupiny projektu a členům realizačního týmu termíny dalších jednání, poděkovala za spolupráci, za aktivní přístup a účast na jednání.