V pondělí 19. dubna 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku financování adiktologických služeb.

Workshop zahájila garantka projektu, stručně uvedla účastníky do kontextu a zmínila, že  adiktologické služby stojí na principu vícezdrojového financování, což sebou přináší výhody i limity. Adiktologické služby jsou dotovány převážně ze státních a krajských dotací a klíčovými hráči v tomto ohledu  především Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo sociálních věcí. Důležitou roli v oblasti financování sehrává OPK ÚV ČR a RVKPP. Upozornila na vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu.

Cílem KpA 2.4 je podpora stabilizace adiktologických služeb prostřednictvím návrhu upraveného nebo nového nástroje financování adiktologických služeb. Výběru a tvorbě vhodného nástroje financování předcházela komparativní analýza.

Se svými prezentacemi z oblasti financování adiktologických služeb vystoupili postupně:  metodička nástrojů financování adiktologických služeb Ing. Marta Sobková, externí odborník na financování adiktologických služeb Ing. Ondřej Brom. K řečníkům se přidala také analytička nástrojů financování Mgr. Renáta Habiňáková.

Během workshopu Ing. Marta Sobková nejprve hovořila o struktuře nákladů, která má 3 části: analýza nákladů, mzdové/platové relace a profese k ověření. Řeč byla rovněž o pilotáži z roku 2018 spočívající v platovém benchmarkingu. V druhé části workshopu hovořil Ing. Ondřej Brom o analýze nákladovosti výkonů. Řeč byla o vzorci, který by zahrnoval nákladovost výkony. Byla diskutována přesnost a použitelnost modelu a účastníci se shodli, že je nutný expertní odhad.

V průběhu workshopu probíhala zajímavá a podnětná diskuze. Diskuzi řídil doc. MUDr. Mravčík, Ph.D., vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Řeč byla například o postavení profese case managera či psychoterapeuta nebo socioterapeuta a samozřejmě o financích a jak financování nastavit, aby napomáhalo stabilizaci adiktologických služeb.

Na závěr Mgr. Renata Habiňáková avizovala konání dalších konzultací, které mohou napomoci při tvorbě a nastavování vhodného nástroje financování adiktologických služeb.

Garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková poté uzavřela workshop a poděkovala za řízení diskuze, díky směřovaly také všem účastníkům a řečníkům. Poděkovala nejen za účast, ale i za ohleduplnost, solidárnost a trpělivost, kterou všichni zúčastnění projevili navzdory technickým problémům na začátku workshopu.