V úterý 11. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů.

Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a přistoupila k představení projektu IP RAS. Představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila  vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu.

Se svými prezentacemi z oblasti vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů vystoupili postupně garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková, metodička vzdělávání Mgr. Veronika Havlíčková, protidrogový koordinátor jihočeského kraje Mgr. Marek Nerud a koordinátorka protidrogové prevence MČ Praha 12 Marie Vašáková.

Během workshopu Mgr. Daniela Havlíčková představila kompetenční přístup ve vzdělávání. Upozornila, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a je třeba zohlednit jedinečnost každého člověka. Objasnila pojmy formální, neformální, informální a další vzdělávání. Ve svém příspěvku  se věnovala pojmu kompetence, klíčové kompetence a kompetence pro trh práce a nutnosti je cíleně rozvíjet prostřednictvím správně zvolených metod vzdělávání.

V druhé části workshopu Mgr. Veronika Havlíčková hovořila o cílech a  obsahu KpA 3.2.      Zmínila základní východiska vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů, odborné znalosti z oblasti adiktologie, vymáhání práva, tvorba strategií a příprava analytických podkladů, práce koordinátora, který musí ovládat některé manažerské schopnosti a rozvíjet měkké kompetence (např. efektivní komunikaci). Hovořila rovněž o veřejné zakázce realizované firmou Everesta s.r.o. Součástí realizace této veřejné zakázky byla analýza současných vzdělávacích programů, tvorba vzdělávacího programu a jeho realizace a zpracování obsahu e-learningu. Analýza zahrnovala průzkum dostupných vzdělávacích programů pro protidrogové koordinátory, přičemž informace byly získány prostřednictvím internetových portálů organizací poskytujících  vzdělávání protidrogových koordinátroů. Proběhlo rovněž dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat zájem o vzdělávací programy. Šetření probíhalo od září do listopadu 2019 a byl zjištěn deficit zejména v oblasti zajišťování trvalé kvality kontinuálního vzdělávání, ve slabé koordinaci vzdělávání na celorepublikové úrovni a v nespokojenosti odborné veřejnosti s kvalitou vzdělávání (chybí příklady z praxe a sdílení poznatků a informací). Závěrem je možné konstatovat, že k rozvoji kompetencí napomůže propracovaný systém vzdělávání protidrogových koordinátorů, který bude pravidelně aktualizován.

V třetí části workshopu Mgr. Marek Nerud představil jeden z výstupů veřejné zakázky: obsah vzdělávacího programu, který se má stát součástí návrhu udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí. Zmínil, že program je nutný implementovat do praxe. Aktivita byla cílena na ucelený blok vzdělávání. Byl vytvořen pilotní (vstupní) kurz, jehož cílovou skupinou byli krajští a místní protidrogoví koordinátoři a kontaktní osoby v obcích. Zdůraznil, že tato cílová skupiny není homogenní. Je přitom nutné respektovat reálný objem a strukturu práce jednotlivých koordinátorů. Výsledky byly zhodnoceny jako uspokojivé, s kurzem bylo spokojeno zhruba 80% účastníků.

V poslední části workshopu Marie Vašáková seznámila účastníky se specifiky náplně práce protidrogové koordinátorky MČ Prahy 12: kompaktnost kraje, finanční prostředky a budování sítě služeb ve všech oblastech protidrogové prevence. Dochází k propojování aktivit specifické protidrogové prevence s prevencí rizikového chování u dětí a mládeže. Hovořila rovněž o průřezu své činnosti: sběr dat a komunikace s odbornou veřejností, komunikace s politiky (samospráva) a s laickou veřejností. Přednášku shrnula slovy, že by měl být dán důraz na předávání zkušeností.

V průběhu workshopu probíhala zajímavá a podnětná diskuze. Diskuzi řídil analytik protidrogové politiky Mgr. Lukáš Klímek.

Garantka projektu uzavřela workshop a poděkovala za řízení diskuze, díky směřovaly také všem účastníkům a řečníkům. Poděkovala nejen za účast, ale i za aktivní přístup a vytvoření příjemného pracovního prostředí během workshopu.