V pondělí 3. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy v rámci adiktologických služeb.

Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a stručně představila projekt IP RAS. Garantka představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila  vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu.

Se svými prezentacemi z oblasti vzdělávání pracovníků veřejné správy vystoupily postupně metodička vzdělávání veřejné správy Mgr. Michaela Klementová, právnička a bývalá metodička OSPOD Mgr. Anna Hofschneiderová a garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková.

Během workshopu Mgr. Michaela Klementová představila jeden z cílů workshopu  – seznámit účastníky s principy dobré správy, právními závazky státu a další. Hovořila o „dobrých mravech“ veřejného práva, mezi které patří například dodržování právního řádu, odpovědnost a kompetentnost, princip nestrannosti, předvídatelnost a přiměřenost, součinnost a vstřícnost. Zdůraznila základní premisu, a sice vztah člověka k člověku. Dále během workshopu byla řeč o analýze východiskové situace. První část pojednává o analýze dostupných nástrojů a vzorů, druhá část pak o analýze vzdělávacích potřeb pracovníků vybraných profesí. Mezi ty patří dovednosti jako například schopnost komunikovat se závislou osobou či schopnost zaujmout nezletilou mládež.

Ve druhé části workshopu Mgr. Anna Hofschneiderová hovořila o závazcích státu v oblasti užívání návykových látek a závislostí, a o základním konfliktu, a sice, dle Foucaulta, pastýřská moc vs. práva člověka. Zmínila rovněž přístup založený na právech, např. právo na zdraví (nikoliv pouze absence nemoci). Zmíněn byl rovněž fakt, že stavíme mimo zákon užívání drog, ale s tím také jejich uživatele. Hoschneiderová mluvila také o dopadu represivně zaměřené drogové kontrole a již zmíněnému právu na zdraví – je s tím spojena diskriminace a stigma. Je nutná dekriminalizace a destigmatizace.

Kompetenční přístup ve vzdělávání představila Mgr. Daniela Havlíčková,  uvedla informace o vnímání kompetencí na evropské úrovni a porovnání přehledu měkkých kompetencí v Národní soustavě povolání v ČR a ve vzdělávacím systému v ČR, včetně neformálního vzdělávání. Upozornila účastníky na Zákon 179/2006 Sb. Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále pak uvedla důležitost měkkých kompetencí jak pro život, tak pro trh práce. Rovněž byla řeč o nutnosti provázat cíle vzdělávacího programu s rozvojem vybraných kompetencí a nastavením odpovídajících metod. Jako příklad záměrně uvedla vzdělávací aktivitu Tanec, kde stanovenou prioritou byla choreografie a pohyb. Na základě toho vysvětlila, které části vybraných měkkých kompetencí, hodnot a postojů a jak je možné u účastníků vzdělávacích aktivit a vzdělávacích programů rozvíjet bez toho, že by si účastníci tento osobní a osobnostní rozvoj uvědomovali. V průběhu vzdělávacích aktivit je důležité také zohledňovat potenciál jednotlivce, kombinaci prostředí a vrozených vlastností, tzn. mít na zřeteli individuální přístup v rámci možností.

V průběhu workshopu probíhala zajímavá a podnětná diskuze. Diskuzi řídil analytik protidrogové politiky Mgr. Lukáš Klímek.

Garantka projektu uzavřela workshop a poděkovala za řízení diskuze, díky směřovaly také všem účastníkům a řečníkům. Poděkovala nejen za účast, ale i za aktivní přístup a vytvoření příjemného pracovního prostředí během workshopu.