V pondělí 3. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy v rámci adiktologických služeb.

Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a stručně představila projekt IP RAS. Garantka představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu.

Se svými prezentacemi z oblasti vzdělávání pracovníků veřejné správy vystoupily postupně metodička vzdělávání veřejné správy Mgr. Michaela Klementová, právnička Fóra pro lidská práva a bývalá metodička OSPOD Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mgr. Anna Hofschneiderová a garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková.

Během workshopu Mgr. Michaela Klementová představila cíl workshopu  – seznámit účastníky s východisky připravovaného návrhu optimálního modelu vzdělávání a podpory rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy, jimiž jsou především principy dobré správy, právní závazky státu v oblasti užívání návykových látek a závislostí a provedená analýza stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy. Hovořila o „dobrých mravech“ veřejného práva, mezi které patří například principy dodržování právního řádu, odpovědnosti a kompetentnosti, nestrannosti, předvídatelnosti a přiměřenosti, součinnosti a vstřícnosti. Zdůraznila základní premisu, a sice že smyslem principů dobré správy je zajistit ochranu práv jednotlivců, neboť jejich základem je vztah člověka k člověku, schopnost brát zřetel na životní realitu lidí, s nimiž veřejné instituce spolupracují, respekt k člověku a jeho lidské důstojnosti. Dále během workshopu byla řeč o analýze výchozí situace. První část pojednávala o analýze dostupných nástrojů a zdrojů, druhá část pak o analýze vzdělávacích potřeb pracovníků vybraných profesí. Mezi ty patří dovednosti jako například schopnost komunikovat se závislou osobou či schopnost poskytnout poradenství v oblasti drogové problematiky.

Ve druhé části workshopu Mgr. Anna Hofschneiderová hovořila o právních závazcích státu v oblasti užívání návykových látek a závislostí, a o důsledcích zaměření výkonu veřejné moci na dosažení pozitivně definovaných účelů v životech jednotlivců i společnosti dostávajících se do konfliktu s právy člověka. Hovořila o přístupu založeném na právech, který byl formulován Výborem OSN pro práva dítěte. Mgr. Hofschneiderová mluvila také o dopadu represivně zaměřené drogové kontroly na právo na zdraví a vyzdvihla základní principy lidsko-právního přístupu k drogové kontrole.

Kompetenční přístup ve vzdělávání představila Mgr. Daniela Havlíčková, uvedla informace o vnímání kompetencí na evropské úrovni a porovnání přehledu měkkých kompetencí v Národní soustavě povolání v ČR a ve vzdělávacím systému v ČR, včetně neformálního vzdělávání. Upozornila účastníky na zákon č. 179/2006 Sb.,o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále pak uvedla důležitost měkkých kompetencí jak pro život, tak pro trh práce. Rovněž byla řeč o nutnosti provázat cíle vzdělávacího programu s rozvojem vybraných kompetencí a nastavením odpovídajících metod. Jako příklad záměrně uvedla vzdělávací aktivitu Tanec, kde stanovenou prioritou byla choreografie a pohyb. Na základě toho vysvětlila, které části vybraných měkkých kompetencí, hodnot a postojů je možné u účastníků vzdělávacích aktivit a vzdělávacích programů rozvíjet bez toho, že by si účastníci tento osobní a osobnostní rozvoj uvědomovali. V průběhu vzdělávacích aktivit je důležité také zohledňovat potenciál jednotlivce, kombinaci prostředí a vrozených vlastností, tzn. mít na zřeteli individuální přístup v rámci možností.

V průběhu workshopu probíhala zajímavá a podnětná diskuze. Diskuzi řídil analytik protidrogové politiky Mgr. Lukáš Klímek.

Garantka projektu uzavřela workshop a poděkovala za řízení diskuze, díky směřovaly také všem účastníkům a řečníkům. Poděkovala nejen za účast, ale i za aktivní přístup a vytvoření příjemného pracovního prostředí během workshopu.

Prezentace ke stažení:

  1. https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2021/08/KpA-3.3_prezentace_mezinarodni-zavazky_uzivani-NL_3_5_2021.pdf
  2. https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2021/08/KpA-3.3-_prezentace_3_5_2021.pdf