V úterý 30. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 2.2 projektu RAS věnovaný tématu „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu.  Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí na realizaci projektu. Všem velmi děkujeme za účast.

V úvodní části garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková představila projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a předala slovo kolegům a odborným konzultantům klíčové podaktivity 2. 2.

Jako první se slova ujal Bc. Vojtěch Jágl. Shrnul program minulého workshopu věnujícího se klíčové podaktivitě 2.2 a věnoval se tématu Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb obecně. Upozornil, že všem přihlášeným účastníkům byla předem zaslána aktuální podoba revize Standardů.

Dalším řečníkem byl doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hovořil o speciálních Standardech a také současné a nové typologii adiktologických služeb. Základní myšlenkou nové typologie adiktologických služeb je změna: vychází z cyklu změny (monitoruje časnou fázi problémů přes jeho průběh až ke končené fázi stabilizace). Je nutné zabezpečit, aby původní služby byly pokryty novou typologií. Toto je zahrnuto také v novém certifikačním řádu. Je nutné však neomezovat se jen na pouhé formulace ve Standardech, ale dívat se na věc pohledem vlastní praxe a pohled z dáli (helicopter view).

Následně se rozvinula diskuze řízená Mgr. Lukášem Klímkem. Řeč přišla např. také na certifikaci, která je plánována na podzim letošního roku. Výstup projektu týkající se standardů  bude připraven jako návrh k dalšímu využití, k jednání, případně k dopracování. Následně si vzal slovo PhDr. Petr Hrouzek Ph.D, který připomněl, že je třeba vnímat oba Standardy. Diskuze poté pokračovala. Bc. Vojtěch Jágl uvedl, že na květen 2021je plánována pilotáž a řeč byla rovněž o bodovém hodnocení, kdy se hodnotí Standard jako celek. Verze Standardů byla zaslána MŠMT a v návaznosti na rezort MŠMT  byly zmíněny preventivní služby. Následovala zmínka, že cílem adiktologických služeb není cesta k abstinenci.

Na závěr Bc. Vojtěch Jágl poděkoval všem řečníkům, účastníkům  za projevený zájem o téma workshopu, za  účast a přínosnou diskuzi.