V úterý 16. 3. 2021 proběhlo další jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS. Hlavní pracovní skupinu tvoří jmenovaní zástupci střešních organizací poskytujících adiktologické služby (SNN, ČAA, APSS, A.N.O), tj. odborných společností a odborné veřejnosti. Projekt je realizován OPK ÚV ČR. Úvodním slovem zahájila jednání ředitelka Odboru protidrogové politiky Jarmila Vedralová. Nastínila zprávu o plnění a finalizaci aktivit. Uvedla, že důraz musí být kladen na  přetavení aktivit do praxe. Dále garantka projektu Daniela Havlíčková hovořila o organizačních a personálních záležitostech, o naplňování monitorovacích indikátorů (MI) a výstupů, představila Zprávu o realizaci projektu č. 9, která bude předložena ke schválení Řídícímu výboru projektu.

V průběhu jednání byly představeny výstupy jednotlivých klíčových aktivit.

Monitorovací indikátor „Výběr nového popř. úprava stávajícího nástroje zajištění dostupnosti služeb“ byl dopracován na základě připomínek střešních organizací. Bylo zmíněno, že se jedná spíše o koncept tvorby sítě než o metodiku. Dále byl diskutován průběh  veřejných zakázek (vzdělávání,  programátorské práce, evaluace, diseminace).

V rámci KpA 2.2 „Výběr nového popř. úprava stávajícího nástroje zajištění a podpory kvality“ metodik kvality  Vojtěch Jágl avizoval nadcházející workshop, na kterém bude prezentována předfinální verze Metodiky na podporu kvality v adiktologických službách a revidované standardy odborné způsobilosti. Kromě toho budou diskutovány  zapracované i další přijaté připomínky (např. ze strany MPSV).

Dále metodik společného informačního Bc. Jan Šalamoun v rámci KpA 2.3 „Tvorba návrhu sdíleného informačního systému“ hovořil o realizaci veřejné zakázky a o výstupech k novému typu výkaznictví. Do konce měsíce by měl být hotov dokument s věcným vypořádáváním připomínek.

Renata Habiňáková a Marta Sobková za KpA 2.4 „Výběr nového nástroje financování adiktologických služeb, ověření a osvojení“ sdělily  členům hlavní Pracovní skupiny projektu informace o rozpracovaném návrhu nástroje financování a zmínily zpracovanou prezentaci a přípravu na nadcházející workshop.

Za KpA 4.1 „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“ specialista na legislativu Petr Pleva hovořil o finalizaci norem včetně závěrečných zpráv.

S informacemi o závěrečné fázi evaluace projektu a jeho výstupů přispěla externí evaluátorka projektu Markéta Nekolová (evaluuj.cz) a zdůraznila  důležitost výsledků projektu po formální, ale také po obsahové stránce a nastavenou finální část evaluace projektu.

Za KpA 3.3 hovořila o  průběhu veřejné zakázky zaměřené na vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy metodička vzdělávání Michaela Klementová. Uvedla, že v současné době probíhá realizace vzdělávání on-line formou a přihlásil se dostatečný počet cílové skupiny a tím bude naplněn také monitorovací indikátor – 100 účastníků vzdělávacího programu – zástupci OSPOD, městské a obecní policie, pracovníci posuzující přestupky. Informace k průběhu veřejných zakázek KpA 3.1 a 3. 2 předala garantka projektu. Obě veřejné zakázky probíhají v souladu se smlouvami. V současné době probíhá implementace moderních metod sociální práce a síťování do praxe služeb a do konce března bude ukončeno vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů. Stanovený počet (50) účastníků vzdělávacího kurzu pro krajské a místní koordinátory byl splněn.

V závěrečné diskuzi se účastníci zaměřili na nutnou a včasnou informovanost členů hlavní Pracovní skupiny projektu o workshopech, výstupech projektu a monitorovacích indikátorech s cílem zajistit včas objektivní zpětnou vazbu a  následnou finalizaci monitorovacích indikátorů a výstupů projektu.