V úterý 2. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“.  Workshop byl prvním z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Zahrnoval informace o tom, co bylo zanalyzováno a připraveno v jednotlivých klíčových aktivitách projektu IP RAS a jaký byl zvolen postup k naplnění monitorovacího indikátoru, kterým má být návrh komplexu změn. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí na realizaci projektu. Všem velmi děkujeme za účast.

Zahájení workshopu se ujala ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR Mgr. Jarmila Vedralová. Dle programu pak garantka projektu představila projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a předala slovo kolegům a odborným konzultantům klíčové podaktivity 4. 1.

Následně se ujala slova Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. a nastínila současný legislativní rámec adiktologických služeb. Hovořila o současných právních východiscích adiktologických služeb a o odborné péči v adiktologických službách a jejích poskytovatelích (poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé v rámci vězeňské služby). Hovořila rovněž o kladech a záporech stávající právní úpravy pro poskytovatele zdravotních služeb a o základních překážkách pro služby dle aktuálního stavu.  Následovala diskuze.

Ve třetí části programu specialista na legislativu MgA. Petr Pleva hovořil o tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“. Byly představeny identifikované problémy (neexistence ucelé sítě adiktologických služeb, nízká právní síla typologie a standardů, aj.) a varianty systémových změn (dílčí změny, agentura, adiktologické služby a adiktologický zákon). Po vystoupení a prezentaci MgA. Petra Plevy následovala  diskuze.

Na závěr garantka projektu poděkovala všem řečníkům, účastníkům  za projevený zájem o účast a přínosnou diskuzi.

Uvedla také, že v následujícím období se budou konat další workshopy jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu se zaměřením na standardy a podporu kvality, na financování, na výkaznictví, na oblast vzdělávání a další témata projektu.

Prezentace ke stažení zde.