V úterý 16. 3. 2021 proběhl další z online workshopů projektu IP RAS, tentokrát ke klíčové podaktivitě KpA 2.2 „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl druhým z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí na realizaci projektu. Všem velmi děkujeme za účast.

Zahájení workshopu se ujala ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR Mgr. Jarmila Vedralová. Dle programu pak garantka projektu představila projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a předala slovo kolegům a odborným konzultantům klíčové podaktivity 2.2.

Jako první se ujala slova metodička kvality služeb Mgr. Elizabeth Nováková. Představila klíčovou podaktivitu 2.2 a dále se ve své prezentaci věnovala vnímání kvality. Rovněž zmínila fakt, že kvalita je tvořena úrovní výrobku (služby) a zahrnuje 2 části: kvantitativní (měřitelnou) a kvalitativní (vycházející z hodnotového systému). Projekt přitom vychází z meziresortního pojetí – paradigma zdravotních služeb (certifikace zákonem) a sociálních služeb (certifikace od MPSV). Dále byla řeč o metodice kvality služeb a jejím vzniku. Metodika vznikla jako univerzální nástroj a průvodce na podporu kvality. Následovala diskuze.

V druhé části si slovo vzal metodik kvality Bc. Vojtěch Jágl. Představil svou práci na Standardech odborné způsobilosti adiktologických služeb. Shrnul, jakými procesy, včetně připomínek, standardy za tu dobu prošly. Avizoval, že všem účastníkům workshopu zašle pracovní verzi Standardů. Poté hovořil ředitel CPPT, o.p.s. a zároveň jeden ze zpracovatelů revize Standardů PhDr. Petr Hrouzek Ph.D. Představil strukturu dokumentu Revize Standardů a seznámil účastníky s optikou, s jakou se na Standardy dívat. Vysvětlil rovněž obecné pojetí Standardů. Cílem Revize Standardů je soulad s  novou typologií služeb a s novým Certifikačním řádem. Po vystoupení a prezentaci PhDr. Petr Hrouzka Ph.D. následovala diskuze.

Na závěr Bc. Vojtěch Jágl poděkoval všem řečníkům, účastníkům  za projevený zájem o účast a přínosnou diskuzi.

Uvedl také, že v následujícím období se budou konat další workshopy jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu se zaměřením na financování, na výkaznictví, na oblast vzdělávání a další témata projektu.

Prezentace ke stažení zde.