V úterý 15. 6. 2021 proběhl online workshop klíčové podaktivity 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“, který byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, zástupci rezortů a kolegové z realizačního týmu., 

V úvodní části garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková stručně představila projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a předala slovo kolegovi MgA Petru Plevovi.

Petr Pleva v úvodní části hovořil o 4 variantách systémového řešení problematiky adiktologických služeb, z kterých téma klíčové aktivity vychází. První varianta obsahuje dílčí změny stávajících zákonů, a to na základě doporučení WHO a na základě analýz. WHO například doporučuje omezení reklamy na alkohol, omezení místa a doby prodeje alkoholu, povinné školení prodejců alkoholu a tabáku a zapojení peer konzultantů. Na na základě vlastní analýzy byly vypracovány návrhy zákonů, které navrhují odstranění dvojí registrace služeb, zavedení cílové skupiny nelátkových závislostí či zavedení úhrady testování na HIV.

Petr Pleva poté hovořil o návrhu Zákona o Agentuře pro prevenci a léčbu závislostí a jeho hlavních prvcích. V návrhu se uvádí: Agentura je organizační služba státu a je správcem rozpočtové kapitoly. Její součástí je NMS a plní úkoly stanovené vládou a RVKPP. Zajišťuje také certifikaci služeb (je hodnocena odborná způsobilost na základě plnění standardů), což je nadstavba registrace. Certifikace je udělována na 5 let. Agentura vytváří síť adiktologických služeb. Na její tvorbě spolupracuje s kraji a zdravotními pojišťovnami. Dále byly načrtnuty klady a zápory této služby.

V další části workshopu Petr Pleva hovořil o Zákonu o adiktologických službách. Ten obsahuje: adiktologické preventivní služby, služby minimalizace rizik, služby ambulantní léčby a poradenství, služby krátkodobé stabilizace, rezidenční léčbu a služby následné péče. V rámci adiktologických služeb lze poskytovat zdravotní péči bez zvláštní registrace. Tento zákon deklaruje síť adiktologických služeb a obsahuje vícezdrojové financování – zdravotní pojišťovny, kraje, RVKPP. Dále byly načrtnuty klady a zápory tohoto zákona.

V třetí části Petr Pleva zmínil Adiktologický zákon. Zde je typologie obdobná jako u Zákona o adiktologických službách. I zde lze poskytovat zdravotní péči bez zvláštní registrace. Agentura plní úlohu správního orgánu, který uděluje certifikaci (bez nutnosti zvláštní registrace), spolupracuje s kraji a provádí kontrolní činnost. Byly zmíněny cílové skupiny: osoby závislé na alkoholu, tabáku, omamných látkách, osoby s duální diagnózou, osoby s návykovým chováním a osoby těmito závislostmi ohroženými. V rámci tohoto zákona je rovněž poskytována terapie pro osoby blízké. Dále se hovořilo o základních činnostech jednotlivých typů adiktologických služeb. Dále byl představen systém tvorby sítě adiktologických služeb a nový systém financování těchto služeb. Na závěr tohoto bloku byly zmíněny klady a zápory zákona.

V poslední části Petr Pleva stručně představil prováděcí předpisy, v rámci kterých bude stanoven rozsah úkonů jednotlivých základních činností, maximální výše úhrad za ubytování a stravu. Výše úhrad za základní činnosti a zdravotní péči. Prováděcím předpisem budou stanoveny standardy odborné způsobilosti a certifikační řád.

V průběhu workshopu probíhala zajímavá a podnětná diskuze. Diskusi řídil specialista na legislativu MgA Petr Pleva.

V závěru workshopu se účastníci dozvěděli, že závěrečná konference projektu je plánována na 18. srpna 2021. 

Všem organizátorům i účastníkům patří dík za příjemnou pracovní atmosféru v průběhu workshopu. 

Případné dotazy nebo náměty je možné zasílat na e-mail: pleva.petr@vlada.cz