Ve čtvrtek 3. června 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí.

Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizací a průběhem workshopu, stručně informovala účastníky o projektu, jeho cílech a přípravě výstupů a monitorovacích indikátorů, zdůraznila  vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu.

Se svými prezentacemi z oblasti vzdělávání na úrovni krajů a obcí vystoupili postupně koordinátorka protidrogové prevence MČ Praha 12 Marie Vašáková, lektor, člen realizačního týmu veřejné zakázky, (Everesta, s.r.o.) a protidrogový koordinátor jihočeského kraje Mgr. Marek Nerud a projektová manažerka realizace veřejných zakázek, (Everesta, s.r.o.).Bc. Kristýna Rochová.

Během workshopu Marie Vašáková seznámila účastníky se specifiky náplně práce protidrogové koordinátorky MČ Prahy 12: kompaktnost kraje, finanční prostředky a budování sítě služeb ve všech oblastech protidrogové prevence. Dochází k propojování aktivit specifické protidrogové prevence s prevencí rizikového chování u dětí a mládeže. Hovořila rovněž o průřezu své činnosti: sběr dat a komunikace s odbornou veřejností, komunikace s politiky (samospráva) a s laickou veřejností. Zmíněno bylo vzdělávání, jehož specifiky by měly být: odbornost (v oblasti závislosti na návykových látkách a jejich léčba), znalost v průřezových oblastech (zdravotnictví, školství, sociální oblast), měkké kompetence (komunikace, asertivita, řešení konfliktů, flexibilita aj.). Důležité je rovněž předávání zkušeností například formou stáží.

Ve druhé části workshopu Mgr. Marek Nerud představil jeden z výstupů veřejné zakázky: obsah vzdělávacího programu, který se má stát součástí návrhu udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů. Na základě vzdělávacího programu byl realizován pilotní kurz, jehož cílovou skupinou byli krajští a místní protidrogoví koordinátoři. Zdůraznil, že tato cílová skupiny není homogenní a je nutné respektovat reálný objem a strukturu práce jednotlivých koordinátorů. Na závěr své prezentace Mgr. Marek Nerud představil návrh vzdělávacích aktivit pro rok 2022.

V poslední části workshopu Bc. Kristýna Rochová hovořila o tvorbě a obsahu e-learningu.

V průběhu workshopu probíhala zajímavá a podnětná diskuze. Diskuzi řídil analytik protidrogové politiky Mgr. Lukáš Klímek.

Mgr. Veronika Havlíčková uzavřela workshop a poděkovala za řízení diskuze, díky směřovaly také všem účastníkům a řečníkům.