V rámci realizace projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (dále IP RAS) došlo k revizi výkonů pro adiktologické služby.

Pro testování nového systému výkaznictví, které bude probíhat 3 měsíce (od září do listopadu 2020), hledáme poskytovatele adiktologických služeb ke spolupráci.

Testování bude spočívat v zaznamenávání realizovaných činností ve formě nových výkonů do tabulky MS Excel paralelně se stávající evidencí služby.

V rámci projektu IP RAS jsou pro spolupracující subjekty (poskytovatele adiktologických služeb) vyhrazeny finanční prostředky, které umožní poskytnout za účast v testování finanční odměnu.

Pro testování výkaznictví budou vybrány za každý typ adiktologické služby dva subjekty.

V případě zájmu o zapojení do testování kontaktujte ing. Lucii Kiššovou.

Kontaktní e-mail: kissova.lucia@vlada.cz

Termín: do 7. 08. 2020

Do emailu uveďte název organizace a typu služby, ve které máte zájem testování realizovat.