Několik otázek pro Zuzanu Šimrádovou, metodičku sociální práce a síťování

V projektu RAS jste působila od začátku. Jako metodička sociální práce a síťování jste měla na starosti metodickou podporu realizace  veřejné zakázky na tvorbu metodiky moderních metod sociální práce a síťování. Teď začala fáze jejího pilotního ověření, ovšem kvůli radostným rodinným důvodům předáváte metodickou podporu  nové kolegyni. 

Na které z uvedených moderních metod sociální práce by se adiktologické služby měly zaměřit v první řadě?

ZŠ: Metody byly vybrány na základě analýzy vzdělávacích potřeb adiktologických služeb, takže pozornost je třeba věnovat zejména těm, které jsou v metodice uváděné jako ověřené a přínosné. Jmenovitě jde o metody kontaktní práce, streetwork, důležité jsou také případová práce, psychoterapie, participace, peer práce, metody podporující zotavení, psychoterapie zaměřená na snižování rizik, recovery terapie, přechodové bydlení, case management a samozřejmě i praktické mobilní aplikace. Tyto metody autoři metodiky a zároveň realizátoři veřejné zakázky vnímají jako důležité.

Adiktologické služby spadají pod několik rezortů a vždycky je třeba hledat cesty spolupráce mezi různými odbornostmi. Kde v zahraničí Vám připadalo nastavení síťování v adiktologických službách nejlepší?

ZŠ: V Evropské unii se používají různé formy síťování. Každá země to má vyřešené podle kulturních zvyků, populace a zaměřuje se také dle typu uživatelů, kteří vytvářejí nabídku služeb. Každé nastavení má svá pro i proti.

Jsou nějaké bariéry při síťování v adiktologických službách? Případně jak se takové bariéry dají řešit?

ZŠ:  Bariérami v adiktologických službách jsou například horší sdílení informací, zdvojená péče o klienty, jistá nedůvěra mezi státním a nestátním sektorem, odlišné představy aktérů o způsobech komunikace, financování služby, dostupnost služby a legislativa.  Bariéry se dají řešit, a to komplexně, ovšem je potřeba zapojit aktéry všemi směry. Z místních sítí je nutné komunikovat s krajskou a národní úrovní a opačně; národní síť by měla komunikovat i s tou místní.

Moderní metody sociální práce se teď mají ověřovat v praxi: Jakým způsob ověřování jste zvolili?

ZŠ: Ověření metod sociální práce a síťování bude probíhat u vybraných poskytovatelů adiktologických službách. Realizační tým  společnosti Everesta (poskytovatel  veřejné zakázky) je ve stálém kontaktu s pracovníky projektového týmu. Společně pak ve spolupráci s lektory, metodikem a odborníkem z oblasti adiktologie představí pracovníkům adiktologických služeb metodiku moderních metod sociální práce a síťování. Metody uvedené v metodice se ve službách budou pilotuvoat a poté se vyhodnotí  její přínos pro praxi adiktologických služeb. Výstupem celého procesu bude rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách a také návrh na zkvalitnění a zefektivnění celoživotního vzdělávání.

Co byste doporučila svému nástupci/ své nástupkyni v projektu?

ZŠ: Je obtížné nastupovat do jedoucího vlaku, ale ne nemožné.

Díky za odpovědi.

Ptala se MV