Dne 10. listopadu 2020 proběhlo online jednání hlavní pracovní skupiny projektu prostřednictvím videokonference hlavní pracovní skupiny projektu. Jednání probíhají pravidelně jednou za dva měsíce.

Účastníkům jednání byly předány aktuální informace o průběhu a výstupech projektu RAS a o aktuálním stavu v klíčových aktivitách a podaktivitách:

KpA 2.1 – dokončování Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice, V rámci této klíčové podaktivity bylo ukončeno pilotní testování metodiky analýzy potřeb pro účely tvorby sítí adiktologických služeb v Libereckém kraji prostřednictvím online dotazníků, individuálních a skupinových rozhovorů s klienty a pracovníky služeb. Výsledky se zapracovávají do závěrečného výstupu a pro Liberecký kraj bude zpracovaná také závěrečná zpráva z pilotáže. Probíhá finalizace dokumentu s názvem „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“.

KpA 2.2 – v rámci této aktivity probíhají  jednání pracovní podskupiny pro revizi standardů a kvalitu ve službách, připravuje se Metodika na podporu kvality v adiktologických službách.

KpA 2.3 – v procesu realizace je veřejné zakázka Programátorské práce – jednotný informační systém v adiktologických službách a probíhá pilotáž revidovaných sad výkonů mezi vybranými organizacemi.

KpA 2.4 se intenzivně věnuje tématu fianancování adiktologickýh služeb.

KA 3 – se zaměřuje na podporu vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí. V třech klíčových podaktivitách jsou realizovány veřejné zakázky a zpracovávány dílčí výstupy směřující k návrhu optimálního modelu podpory rozvoje kompetencí a vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a v adiktologických službách, krajských a místních protidrogových koordinátorů a zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy.

KpA4.1 – probíhá příprava návrhu struktury a obsahu komplexního strukturního rámce adiktologických služeb.

KA5 Diseminace – byla zahájena příprava podkladů k veřejné zakázce na cílenou diseminaci výstupů projektu.

Dále byly členům PSP předány informace z oblasti personální, finanční, řízení projektu, postupného naplňování monitorovacích indikátorů, zpracovávání odborných výstupů a realizace veřejných zakázek.