S účinností od 13. října 2020 byla zahájena v rámci projektu realizace veřejné zakázky (VZ) „Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby“.

Na základě výběrového řízení byla vybrána  firma  ALTAIR SOFTWARE s.r.o. se sídlem v Olomouci jako poskytovatel výše uvedené VZ.

Předmětem smlouvy s firmou   ALTAIR SOFTWARE s.r.o. je závazek poskytovatele vytvořit jednotný informační systém pro adiktologické služby jako webovou databázovou aplikaci. Plnění dle smlouvy bude rozděleno do tří dílčích fází:

1. fáze plnění – vývoj webové databázové aplikace

2. fáze plnění – testování webové databázové aplikace 

3. fáze plnění – provedení změn a vylepšení informačního systému.

Účelem smlouvy je vytvořit informační systém, který bude sloužit k evidenci všech procesů spjatých s poskytováním adiktologických služeb jednotlivých poskytovatelů těchto služeb, vyhodnocováním výkonosti a nákladovosti pro potřeby jednotlivých donátorů – poskytovatelů dotací a k exportům dat do dalších agend.

Plnění smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).