Každý z nás se může zapojit do hodnocení Protidrogové strategie a akčního plánu EU.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation

Tyto konzultace budou na webu dostupné do 4. února 2020 ve všech jazycích států EU. Pro vyplnění a odeslání odpovědí je nutné vytvořit si přihlašovací účet, k čemuž budete vyzváni po otevření stránky.

Členské státy EU by v této souvislosti měly:
(a) posoudit efektivitu, relevanci a soudržnost opatření prováděných na základě Strategie a Akčního plánu,  jakož i dosaženou přidanou hodnotu pro EU
(b) navrhnout doporučení s ohledem na jakékoli nové a vznikající výzvy v oblasti drog na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, které by měly být součástí strategických dokumentů po roce 2020.