V roce 2019 byly dokončeny, upraveny a zveřejněny téměř všechny plánované analýzy, na jejichž základě má v další fázi projektu vzniknout návrh nového systému podpory rozvoje adiktologických služeb. Na webu je možné se seznámit, kromě již publikovaných analýz, s dalšími dokončenými výstupy projektu: Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR; Komparativní analýza nástrojů financování a Metodika sociální práce a síťování v adiktologických službách.

Stručné informace o zpracovaných materiálech vycházely postupně v průběhu celého roku v časopise Adiktologie v léčebné a preventivní péči. Výstupy byly rovněž prezentovány a předkládány k diskusi při řadě dalších veřejných aktivit. Významným setkáním se zástupci odborné veřejnosti se stala v prvé řadě adiktologická konference, která se konala v červnu 2019 v Seči, na které byl projekt RAS představen. Stručné shrnutí obsahu projektu a jeho postupu představoval vyvěšený poster. Další plakát byl zaměřen tematicky a seznámil návštěvníky s nově zpracovanou Metodikou sociální práce a síťování v adiktologických službách. Výstupy z jednotlivých klíčových aktivit zde představili jejich garanti a zástupci autorských týmů.

Postup aktivit projektu byl představen i při několika workshopech. Pracovní tým projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky konzultoval jednotlivé dílčí výstupy s předními adiktology, se zástupci organizací poskytujících adiktologické služby, které se zapojily do projektu, i s týmem krajských koordinátorů protidrogové politiky.

Ke konci roku 2019 je možné shrnout jednotlivé klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 1 „Analýza současného systémového rámce adiktologických služeb a jeho vlivu na formování praxe“byla dokončena v roce 2018. Výstup je dostupný na webových stránkách projektu. Tato klíčová aktivita se stala východiskem pro klíčovou aktivitu 4.

V oblastiKlíčové aktivity 2 „Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb“ se v rámci podaktivity č. 2.1 „Výběr nového, popř. úprava stávajícího nástroje zajištění dostupnosti služeb“ dokončovaly práce na „Návrhu nástroje tvorby sítě adiktologických služeb v ČR“. Konkrétně byly zpracovávány kapitoly věnované koordinaci sítě služeb, kvalitativnímu zjišťování potřeb a nastavení potřebnosti a požadované dostupnosti služeb.

V podaktivitě č. 2.2 „Výběr nového, popř. úprava stávajícího nástroje zajištění a podpory kvality“ probíhaly v letošním roce odborné konzultace k revizi standardů a probíhala jednání pracovní podskupiny. Pokročily i práce na metodice pro podporu kvality ve službách. Byla navržena první verze návrhu struktury metodiky, vybráni odborní konzultanti do pracovní podskupiny ke zpracovávání metodiky (5 zástupců zdravotního a sociálního sektoru), byla zahájena spolupráce pracovní skupiny, která by se měla setkávat v měsíčních intervalech.

Další podaktivita č. 2.3 „Tvorba návrhu sdíleného informačního systému“ se soustřeďuje na revizi výkonů. V letošním roce řeší problém vykazování nepřímé práce a dalších provozních či administrativních činností, které nejsou definovány jako výkony RVKPP, ale zařízení je evidují pro jiné donátory (zejm. kraje). Bylo navrženo více variant řešení a tématem se zabývalo jednání pracovní podskupiny pro revizi výkonů. Při ní experti došli k závěru, že stávající seznam výkonů RVKPP ani jejich definice není žádoucí rozšiřovat, zůstávají v posledním revidovaném znění, další činnosti související s poskytováním služby bude možné evidovat v novém softwaru. Pracovní skupina se dále shodla, že zápis do dokumentace klienta je součástí výkonů, čas strávený zápisem bude evidován odděleně od přímé práce s klientem (bude řešeno softwarově). Dokument Seznam a definice výkonů je možné uzavřít jako finální pracovní verzi a postoupit jej ke schválení hlavní pracovní skupině projektu. Na tuto podaktivitu je také navázáno vyhlášení veřejných zakázek na programátorské práce a nákup vývojářského PC.

V rámci klíčové podaktivity 2.4 „Výběr nového nástroje financování adiktologických služeb, osvojení a ověření“ se zpracovává několik návrhů modelů systému financování, jedním z nich je také návrh centralizace finančních prostředků na národní úrovni.

Výstupem klíčové aktivity 3 „Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy“ byla v tomto roce „Metodika moderních metod sociální práce a síťování v adiktologických službách“, která vznikla v rámci podaktivity 3.1 „Výběr a ověření moderních metod sociální práce“. Metodiku zpracovala prostřednictvím plnění veřejné zakázky Společnost Podané ruce, o. p. s. Na uvedenou zakázku navazuje na konci roku 2019 další vyhlášená veřejná zakázka „Pilotní ověření moderních metod sociální práce a síťování“. Na téma „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“ se uskutečnil workshop v říjnu 2019. Inspiraci a příklady dobré praxe moderních metod sociální práce ze zahraničí zprostředkuje studijní cesta do zahraničí.

Podaktivita 3.2 „Systém vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších klíčových osob ve veřejné správě“. V roce 2019 se opakovaně vyhlásila veřejná zakázka a následně v září 2019 začala společnost Everesta, s. r. o. s její realizací. Byla zpracována Analýza současných a dostupných vzdělávacích programů pro krajské a místní protidrogové koordinátory, jejíž závěrečná zpráva byla dokončena na začátku prosince 2019. Pravidelné konzultace k realizaci VZ probíhají 1x měsíčně.

Podaktivita 3.3 se zaměřuje na „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí vybraných profesí zaměstnanců veřejné správy“. I v tomto případě byla realizace zahájena vypracováním vstupní „Analýzy stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a podpory rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy, kteří přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek nebo patologickými hráči veřejné správy“. Analýza bude mít dvě části: 1. část se zaměřuje na analýzu stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání (včetně finančních) a podpory rozvoje kompetencí, 2. část zpracovává Analýzu vzdělávacích potřeb směřujících k podpoře rozvoje kompetencí a sdílení poznatků a informací zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy a vzdělavatelů/garantů vzdělávání. Závěrečná zpráva je plánována na druhou polovinu prosince 2019.

Jak napovídá název klíčové aktivity 4 „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb a evaluace“, obsahuje v prvé řadě práce na komplexu potřebných legislativních změn systémového rámce adiktologických služeb, které návrh změn zpracovává ve variantách. Zatím byly dokončeny práce na novelizaci zákonů v oblasti regulace reklamy a návrh předán na Ministerstvo zdravotnictví (v současné době se čeká na jeho stanovisko). Pokračují práce na novelizaci zákona o specifických zdravotních službách – řešena je zejména problematika záchytek. V současnosti se vede jednání s Asociací provozovatelů záchytných stanic v České republice.

Postupují i přípravy novelizace zákona o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky. Návrh změn se pokusíme uplatnit v rámci neformálního připomínkového řízení, které probíhá na MPSV.

V rámci přípravy nového strukturního rámce adiktologických služeb je zpracovávána kapitola „Mapování bílých míst“, v jejímž rámci se připravují ty novelizace zákonů, jejichž potřebnost vyplývá z analytických prací v rámci KA 1. Jedná se o následující zákony:

 • Novela zákona o regulaci reklamy, zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
 • Novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – školení prodejců tabáku a alkoholu
 • Novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – zákaz samoobslužného prodeje alkoholu
 • Novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – zákaz prodeje alkoholu na čerpacích stanicích
 • Novela zákona o sociálních službách
 • Novela zákona o potravinách
 • Novela zákona o sociálních službách – komplexní změny včetně novelizace prováděcího předpisu
 • Novela zákona o ochraně veřejného zdraví – testování na infekční nemoci
 • Novela zákona o ochraně veřejného zdraví – úhrada screeningového testování HIV
 • Novely zákonů upravujících primární školskou prevenci
 • Novela školského zákona včetně novelizace prováděcího předpisu
 • Novela zákoníku práce
 • Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí
 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Novela zákona o specifických zdravotních službách včetně novelizace prováděcího předpisu – záchytky
 • Novela zákona o Vězeňské a justiční stráži České republiky
 • Novela vyhlášky – seznam zdravotních výkonů
 • Novela vyhlášky o řízení motorových vozidel – problematika návykových látek

V klíčové aktivitě 5 „Diseminace výstupů“byly dokončovány odborné redakce dokončených analýz. Na webové stránky tak v letošním roce přibyla Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR, Komparativní analýza nástrojů financování a Metodika sociální práce a síťování v adiktologických službách. Pro veřejné prezentace na workshopech a konferencích bylo nově zpracováno celkem 6 tematických letáků. Aktualizován byl rovněž leták celého projektu.

Dosud zpracované výstupy projektu byly průběžně prezentovány v odborném časopise a na webových stránkách projektu: www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz.