(MV, DH) Vzdělávání a rozvoj kompetencí všech pracovníků v adiktologických službách je důležitou součástí projektu RAS.[1] Týká se tedy jak pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, tak i všech pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách a procesech. Tyto profese byly cílovou skupinou pilotních vzdělávacích kurzů v oblasti metod sociální práce a síťování, jejichž cílem bylo zjistit vhodnost a uplatnitelnost nových metod v praxi. Cílem zavádění nových metod a síťování je zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a přitom zajistit práva a svobody uživatelů uvedených služeb.

Společnost Podané ruce, o.p.s., poskytovatel veřejné zakázky na tvorbu Metodiky moderních metod sociální práce a síťování, připravila se svým realizačním týmem vzdělávací kurzy zaměřené na moderní metody sociální práce a síťování ve dvou termínech v Brně a v Praze. Vycházela přitom z vypracované Metodiky moderních metod a sociální práce a síťování. Účastníci vzdělávacích kurzů tak měli možnost seznámit se s metodikou, s novými metodami, s pravidly a postupy pro řešení situací, které mohou nastat v průběhu poskytování adiktologických služeb. Účastníci získali informace z oblasti síťování, tj. poznatky o formálním či neformálním spojení organizací či jedinců, kdy vzájemné propojení umožňuje komunikaci a spolupráci mezi aktéry sítě, zaměřené na naplňování potřeb výše uvedených osob. V průběhu kurzů dostali účastníci příležitost rozvíjet své znalosti, schopnosti a měkké kompetence, které potřebují při své práci. Prostřednictvím vzdělávacích kurzů byla sice v prvé řadě pilotně testována výše uvedená metodika, ale snahou je také ověřit postupné začlenění a uplatnitelnost nových metod sociální práce a síťování do praxe adiktologických služeb.

Odborníci v průběhu realizace vzdělávacích kurzů vysvětlili východiska kritické sociální práce a zaměřili se zejména na metody, které podporují schopnost lidí rozhodovat o svých životech a o způsobu života. Účastníci kurzu dostali příležitost dozvědět se víc o metodách, které podporují zotavení: enpowerment, kolaborativní síťování, harm reduction, psychoterapie orientovaná na snižování rizik, na řešení orientované poradenství a metody podporující zotavení ze závislosti (recovery couching, resp. recovery koučování). Referovali i o podpoře zotavení prostřednictvím bydlení, dále pak o metodách vedoucích k zaměstnávání a zapojování osob ohrožených závislostí (či osob závislých na návykových látkách a procesech) do chodu sociálních služeb, posilování jejich kompetencí a zmocňování (participace a peer work). Jako inovativní nástroj síťování byla představena mobilní aplikace pro osoby ohrožené závislostí či osoby závislé na návykových látkách a procesech. Na jejím vývoji se podíleli zástupci z řad peer pracovníků ze skupiny Street support Brno a dostupná je z: http://aktualne.podaneruce.cz/mobilni-aplikace-cara/.

Během vzdělávacích kurzů probíhala průběžná evaluace všech kurzů, a to anonymním dotazníkovým šetřením distribuovaným po skončení jednotlivých částí (obvykle na konci posledního dne každého běhu). Dotazník obsahoval uzavřené i otevřené otázky. Otázky byly zaměřeny na subjektivní hodnocení a reflexi kurzu. Šlo o zjišťování naplnění očekávání účastníků, užitečnost a praktickou využitelnost jednotlivých témat. Zjišťovala se také spokojenost s organizačním zajištěním vzdělávání, použité metody a odborná úroveň vzdělávání. Otevřené otázky pak umožňovaly předat doporučení k realizaci. Zkoumalo se také, jak vidí jednotliví účastníci konkrétní přínos vzdělávání pro svou práci. Evaluace slouží jako cenná zpětná vazba při dalších potenciálních úpravách vzdělávacího kurikula a použitých metod vzdělávání i k finálním úpravám textu metodiky.

Co by projektu RAS vzkázali účastníci? Do zlepšování adiktologických služeb doporučují zapojit zejména zpětnou vazbu z praxe, a to i od zástupců cílové skupiny, na niž se sociální služby zaměřují. Ti mohou nejlépe reflektovat, které služby považují za potřebné, mohou hodnotit způsoby, jakým jsou nabízeny, i které služby mohli oni sami využít a znamenaly pro ně konkrétní přínos. Závěrečná hodnocení ukázala, jaký přínos viděli pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a pracovníci pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách a procesech, sociální pracovníci a pracovníci, kteří jsou zodpovědní za vzdělávací procesy v uvedených službách a peer konzultanti.


[1] Vzdělávací kurzy v oblasti metod sociální práce a síťování byly připraveny a realizovány v rámci projektu RAS „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035, na základě Smlouvy na tvorbu Metodiky moderních metod sociální práce a síťování. Projekt je realizován Úřadem vlády České republiky, Odborem protidrogové politiky za podpory Operačního programu Zaměstnanost.