Jednání hlavní pracovní skupiny projektu proběhlo on-line

Situace pandemie přesunula většinu pracovních setkání týmu projektu RAS do virtuálního prostředí. On-line se uskutečnilo i jednání hlavní pracovní skupiny projektu v květnu 2020. Připojit se k jednání se prostřednictvím počítačů podařilo 17 účastníkům a přes ojedinělé technické problémy všechno proběhlo hladce. Projednával se aktuální vývoj projektu, který přes různé překážky úspěšně pokračuje.

Vyhlášení nouzového stavu přece jen způsobilo nějaké změny a posuny v harmonogramu projektu. Porady realizačního týdnu a pracovní skupiny se scházely on-line, ale nebylo možné uspořádat již připravené akce – např. Kulatý stůl vztahující se k nástrojům zajišťujícím dostupnost adikotologických služeb v ČR se posunul o dva měsíce na konec června. Většina workshopů se přesunuje, takže se aktivity v posledním roce projektu ne zcela příjemně zahušťují. A jak postupují jednotlivé klíčové aktivity? Více zde:

Klíčová podaktivita (KpA)2.1 se zabývá dostupností adiktologických služeb a jejím nastavením. V současnosti se do zpracované analýzy zapracovává přehled mezinárodních doporučení, zejména ze států EU, UK a Norska. Podrobněji byly analyzovány údaje z Nizozemí a UK.

Tématem KpA 2.2 je revize standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb a vytvoření metodiky na podporu kvality. Pokračují setkávání pracovní skupiny a momentálně je již zpracována teoretická část a započaly práce na části metodické.

V klíčové podaktivitě 2.3 se nyní bude testovat nový způsob výkaznictví a vyzkouší jej 12 organizací, které vytipují zastřešující organizace. Samotné testování se ale kvůli situaci posouvá na září.

Klíčová podaktivita 2.4 usiluje o optimalizaci nástrojů financování protidrogové politiky v ČR. Aktuálně se analyzují způsoby financování, nacenění služeb, vypracovávají se různé varianty financování a z nich vycházející návrhy úprav stávajícího systému financování služeb.

Klíčová aktivita 3 je zaměřená na vzdělávání a v současné době v ní probíhá realizace veřejných zakázek externím poskytovatelem – pilotní ověření nové metodiky moderních metod sociální práce a síťování (KpA 3.1). V části zaměřené na vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů politiky (KpA 3.2) je zpracována analýza v současnosti dostupných vzdělávacích programů, analýza vzdělávacích programů pro zaměstnance vybraných profesí veřejné správy, kteří jsou v kontaktu s klienty adiktologických služeb (KpA 3.3), byla předána k vypořádání připomínek.

V KpA 4.1 jsou zpracovávány dílčí novely zákonů, jejichž cílem je zlepšit současný stav v právní úpravě týkající se adiktologických služeb.

Externí evaluátoři projektu, kteří se účastnili jednání jako hosté, dokončí do poloviny června plánované sběry dat pro procesní evaluaci. Hlavní sběr dat pro zjišťování dopadů je připravován na září.

Další setkání hlavní pracovní skupiny projektu RAS je plánováno na 25. června 2020.